เครื่องให้อาหารปลาและรดน้ำผักในโครงการชีววิถีควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กรรณิการ์ อุมาบลอุตสาหกรรม
2นาย ศราวุธ ชูช่วยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ลิขิต อุชุภาพปวช.
2นางสาว กัณฑิมา เกิดปลอดปวช.
3นาย ธนกฤต จาดอุไรปวช.
4นาย สรอรรถ อินทรีย์ปวช.
5นาย ธีรภัทร์ อินทรสุวรรณปวช.
6นางสาว รัชนีกร พุ่มแสวงปวช.
7นางสาว นุชจรี นาสุชลปวช.

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องให้อาหารและรดน้ำผักในโครงการชีววิถีควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อทดสอบว่าระบบการให้อาหารปลา ระบบปั๊มน้ำ และเซ็นเซอร์วัดความชื่นในดิน พบว่าการสั่งให้อาหารปลาควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน เครื่องทำงานทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 การสั่ง เปิด-ปิด ปั๊มน้ำ พบว่า ปั๊มน้ำจะทำงานทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 และแจ้งเตือนผ่านทางไลน์ คิดเป็นร้อยละ 93.33 การใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้น พบว่า เมื่อระดับความชื้นต่ำกว่า 50 ปั๊มน้ำจะทำงานทุกครั้ง และเมื่อระดับความชื่นจะเพิ่มขึ้นเมื่อสูงถึง 50 ปั๊มน้ำจะหยุดทำงานทุกครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 100 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, SD = 0.51)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องให้อาหารปลาและรดน้ำผักในโครงการชีววิถีควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน มีส่วนประกอบด้วย 3 ส่วน หลักๆ คือ 1) โครงสร้างเครื่องให้อาหารปลาและรดน้ำผักควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน 30x30x30 ซ.ม. 2)วงจรควบคุมการทำงาน 3) ชุดกลไกในการจ่ายอาหารและเปิดระบบน้ำโดยเครื่องให้อาหารปลาและรดน้ำผักในโครงการชีววิถีควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน ,มีคุณสมบัติดังนี้ 1) สามารถสั่งให้อาหารปลาผ่านสมาร์ทโฟน 2) สามารถสั่งให้ปั๊มน้ำทำงาน เพื่อใช้ในการรดน้ำผัก และเมื่อปั๊มน้ำทำงาน หรือปั๊มน้ำไม่ทำงาน จะมีการแจ้งเตือนผ่านทาง Line Notify 3) มีเซ็นเซอร์วัดความชื่นในดิน เมื่อในดินมีความชื่นต่ำกว่าที่เรากำหนดปั๊มน้ำจะสามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ และจะมีข้อความแจ้งเตือนผ่านทาง Line Notify เมื่อปั๊มน้ำทำงาน โดยสั่งงานผ่านแอฟ Blynk
1. อำนวยความสะดวกให้กับครูและนักเรียน ที่รับผิดชอบให้อาหารปลา และรดน้ำผักในโครงการชีววิถี
2. นำไปต่อยอดให้กับเกษตรกร ชาวสวน หรือประชาชนผู้ที่ปลูกผักและเลี้ยงปลา
3. เกษตรมีความพึงพอใจต่อเครื่องให้อาหารปลาและรดน้ำผักในโครงการชีววิถีควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน