Sign Photo Scan อุปกรณ์ประมวลผลภาพแสกนสัญลักษณ์นิ้วผู้ป่วย

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ระบบประมวลผลภาพแสกนสัญลักษณ์นิ้วผู้ป่วย การนำภาพมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่กำหนดในการแสดงสัญลักษณ์นิ้วมือของผู้ป่วย โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ที่สำคัญ คือ การทำให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้น การกำจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพ การจับสัญลักษณ์นิ้วมือ เพื่อนำภาพสัญลักษณ์นิ้วมือของผู้ป่วยที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงปริมาณ และทิศทางการเคลื่อนไหวของนิ้วมือผู้ป่วย จากนั้นนำข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้ไปวิเคราะห์ และสร้างเป็นระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเตียงหรือผู้ป่วยที่สวมใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ และยังสามารถแจ้งเตือนผ่านแอปพิลเคชั่นไลน์เมื่อผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบประมวลผลภาพแสกนสัญลักษณ์นิ้วผู้ป่วย
1.มีการรับภาพสัญลักษณ์นิ้วผู้ป่วย
2.มีการแปลงค่าสัญลักษณ์ของนิ้วผู้ป่วยเพื่่อใช้ในการช่วยเหลือ
3.สามารถแจ้งเตือนผ่านแอปพิลเคชั่นไลน์เมื่อผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือ
1.การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเตียงและผู้ป่วยที่สวมใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์
2.อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เฝ้าหรือพยาบาลเพราะสามารถแจ้งเตือนผ่านแอปพิลเคชั่นไลน์
เมื่อผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุพัตรา แดงสกลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว จิราพร ศิริภิรมย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว วิมลฉวี วิเชียรรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กรกมล เกตุมาลีปวช.
2นางสาว สายฝน คูณแก้วปวช.
3นาย วศิน เพชรชูปวช.
4นางสาว สุภารัตน์ ขาวมรดกปวช.
5นาย ยุทธภูมิ บุญมากปวช.
6นาย ประสิทธิ์ สรประสิทธิ์ปวช.
7นางสาว อรรถณี ภูวรณ์ปวช.
8นาย เสกสรร สุดแน่นปวส.