เครื่องดักฝุ่นด้วยระบบดัสท์เซนเซอร์ PM 2.5

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เทพพิทักษ์ พัดทองอุตสาหกรรม
2นาย พรสวรรค์ ดาวันอุตสาหกรรม
3นาย สมบัติ รักยิ่งอุตสาหกรรม
4นาย จักรพันธ์ นิลพัฒน์อุตสาหกรรม
5นาย อัครชัย ขวัญชื้นอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ รัตนกูลธนดิลกปวช.
2นาย รวมพล โทอาษาปวช.
3นาย ธนากร เรืองศาสตร์ปวช.
4นาย ธนากร หลํ่าวรรณะปวช.

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างเครื่องดักฝุ่นด้วยระบบดัสท์เซ็นเซอร์ PM 2.5 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องดักฝุ่นด้วยระบบดัสท์เซ็นเซอร์ PM 2.5 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องดักฝุ่นด้วยระบบดัสท์เซ็นเซอร์ PM 2.5 และ สามารถควบคุมปริมาณฝุ่นละอองและลดปริมาณฝุ่นละอองด้วยเครื่องพ่นละอองน้ำแบบอัตโนมัติผ่านระบบสัญญาณวิทยุ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการขอความร่วมมือ เครื่องมือในการทดลองได้แก่ 1) เครื่องดักฝุ่นด้วยระบบดัสท์เซ็นเซอร์ PM 2.5 2) ผลการทดลองหาประสิทธิภาพเครื่องดักฝุ่นด้วยระบบดัสท์เซ็นเซอร์ PM 2.5 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีเครื่องดักฝุ่นด้วยระบบดัสท์เซ็นเซอร์ PM 2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการดำเนินการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพเครื่องดักฝุ่นด้วยระบบดัสท์เซ็นเซอร์ PM 2.5 จากการทดลอง ได้ค่าประสิทธิภาพ 100 เปอร์เซ็นต์ สรุปได้ว่า ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องดักฝุ่นด้วยระบบดัสท์เซ็นเซอร์ PM 2.5 ผลปรากฏว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-
1. ได้เครื่องดักฝุ่น ด้วยระบบดัสท์เซนเซอร์ PM 2.5 ที่มีประสิทธิภาพ
2. สามารถควบคุมปริมาณฝุ่นละอองและลดปริมาณฝุ่นละออง
3. ลดมลพิษทางอากาศ