เครื่องอบแห้งปลาด้วยระบบการกระจายความร้อนแบบแผ่รังสีความร้อนและลมร้อน

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างเครื่องอบแห้งปลา ด้วยระบบการกระจายความร้อนแบบ แผ่รังสีความร้อนและลมร้อน 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งปลาด้วยระบบการกระจายความร้อนแบบแผ่รังสีความร้อนและลมร้อน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องอบแห้งปลาด้วยระบบการกระจายความร้อนแบบแผ่รังสีความร้อนและลมร้อน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการร้านค้าเกี่ยวกับอาหารประเภทอบแห้ง ในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 38 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการขอความร่วมมือ เครื่องมือในการทดลองได้แก่ 1) เครื่องอบแห้งปลาด้วยระบบการกระจายความร้อนแบบแผ่รังสีความร้อนและลมร้อน 2) ผลการทดลองหาประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งปลาด้วยระบบการกระจายความร้อน แบบแผ่รังสีความร้อนและลมร้อน 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีเครื่องอบแห้งปลาด้วยระบบการกระจายความร้อนแบบแผ่รังสีความร้อนและลมร้อน การวิเคราะห์ข้อมูลร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการดำเนินการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งปลา ด้วยระบบการกระจายความร้อนแบบแผ่รังสีความร้อน และ ลมร้อน จากการทดลอง ได้ค่าประสิทธิภาพ 100 เปอร์เซ็นต์ สรุปได้ว่า ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องอบแห้งปลา ด้วยระบบการกระจายความร้อนแบบแผ่รังสีความร้อน และ ลมร้อน ผลปรากฏว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-
(1) เครื่องอบแห้งปลาด้วยระบบการกระจายความร้อนแบบแผ่รังสีความร้อนและลมร้อน มีประสิทธิภาพ 100 เปอร์เซ็นต์
(2) ใช้เวลาในการอบแห้งน้อยลง เพิ่มอัตราการผลิต เนื่องจากมีฟังก์ชั่นการอบแบบต่อเนื่องด้วยระบบไฟฟ้า
(3) ลดปัญหาการเน่าเสียของวัตถุดิบอาหารที่นำมาอบแห้ง
(4) ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้นแบบหรือเป็นแนวทางสำหรับการผลิตในเชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เทพพิทักษ์ พัดทองอุตสาหกรรม
2นาย พรสวรรค์ ดาวันอุตสาหกรรม
3นาย สมบัติ รักยิ่งอุตสาหกรรม
4นาย จักรพันธ์ นิลพัฒน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนกร ธิบดีปวส.
2นางสาว อรุณกมล แย้มศรวลปวส.
3นาย สิทธา วิริยะกิจปวส.
4นางสาว ศศิมา พ่วงตรงปวส.