เรือบังคับส้วมลอยน้ำ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ที่โดนอุทกภัยน้ำท่วม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เรือบังคับส้วมลอยน้ำที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เรือบังคับส้วมลอยน้ำที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ใบบันทึกข้อมูลการทดสอบการใช้งานเรือบังคับส้วมลอยน้ำ และแบบประเมินความคิดเห็นของผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่มีต่อเรือบังคับส้วมลอยน้ำผลการวิจัยพบว่า (1) gเรือบังคับส้วมลอยน้ำที่สร้างขึ้นมีประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยเป็นอย่างดี (2) ผู้ประสบภัยมีความพึงพอใจต่อเรือบังคับส้วมลอยน้ำ ในระดับ มาก-มากที่สุด ทุกรายการ แสดงว่าผู้ประสบภัย ยอมรับและพึงพอใจในเรือบังคับส้วมลอยน้ำที่สร้างขึ้น
1. เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ที่โดนอุทกภัยน้ำท่วม
2. เพื่อลดสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำลำคลอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นิตญา ศรีสวัสดิ์อุตสาหกรรม
2นาย นพพิจิตร วิชัยดิษฐ์อุตสาหกรรม
3นาย อดิศักดิ์ วิชัยดิษฐ์อุตสาหกรรม
4นาย สิทธิโชค เมืองพรหมอุตสาหกรรม
5นาย วิทยา ถวายเชื้ออุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูริเดช เห้งขาวปวช.
2นาย เกียรติศักดิ์ เรืองฤทธิ์ปวช.
3นาย ปิยะพงศ์ เรืองพรหมปวช.
4นาย กิตติธัช ปิมเขียวปวช.
5นาย ภูวดล เพชรมณีปวช.
6นาย ศรัญญู เผือกโสภณปวช.
7นาย ภูศักดิ์ เรืองแท้ปวช.
8นาย ธิติเดช ทองเผือกปวช.
9นาย นพฤทธิ์ ช่วยขิตปวช.
10นาย ภานุพงศ์ มุขนาคปวช.