เครื่องทดสอบขั้วหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฐาปนะ วงแหวนอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. สุทธิศักดิ์ หวานสนิทอุตสาหกรรม
3นางสาว อนงค์ บัวทองอุตสาหกรรม
4นาย กิตติศักดิ์ แก้วเรือนทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5ว่าที่ ร.ต. หญิง กาญจนา รูปต่ำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฐาปนา วงแหวนปวช.
2นาย กิตติพัฒน์ ด้วงอ่วมปวช.
3นางสาว สโรชา นุชสำอางค์ปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในภาคอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้านั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงมีความจำเป็นที่ไม่ควรเกิดความผิดพลาดกับระบบไฟฟ้า ซึ่งสาเหตุที่ไม่ควรเกิดขึ้นคือ ความผิดพลาดจากเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างมาก ในการวัดค่ากระแสไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า จะเกิดปัญหากับระบบไฟฟ้าเมื่อมีการเข้าสายไฟฟ้าผิดขั้ว ทำให้เกิดความผิดพลาดในการอ่านค่ากระแสไฟฟ้าของเครื่องมือวัด หรือเกิดความผิดพลาดจากผลิตของผู้ผลิต คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดสร้างเครื่องทดสอบขั้วหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าขึ้น เพื่อเป็นการตรวจสอบถึงความถูกต้องของขั้วหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถติดตั้ง หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าได้ถูกต้องและเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องทดสอบขั้วหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า มีความเสถียรภาพ มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
1. สามารถนำไปใช้ทดสอบขั้วหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าได้จริง
2. ช่วยตรวจสอบความผิดพลาดขั้วหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากผู้ผลิตได้
3. สามารถกำหนดขั้วให้หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าได้กรณีที่หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าไม่มีแผ่นป้าย (Name plate)