เครื่องทดสอบคอล์ยจุดระเบิดและหัวฉีด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงษ์ศักดิ์ ย้อยเสริฐสุทธิ์อุตสาหกรรม
2นาย วิษณุ ทองมาอุตสาหกรรม
3นาย กิติศักดิ์ เทศพันธ์อุตสาหกรรม
4นาย นพดล สุชลอุตสาหกรรม
5นาย พิทยา สาระชาติอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภานุพงศ์ โพธิ์ชัยโถปวช.
2นาย ชนะภัย บรรเทาปวช.
3นาย จักรพล กอนเกียนปวช.
4นาย สงกรานต์ ทีวงศ์ปวช.
5นาย อัษฎา แสงสว่างปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

คอล์ยจุดระเบิดและหัวฉีดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ถ้าอุปกรณ์ทั้งสองเกิดการบกพร่องขึ้นมาส่งผลให้เครื่องยนต์มีปัญหาขึ้นมาทันที ในการตรวจสอบคอล์ยจุดระเบิดและหัวฉีด ต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูง จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยม จึงมีแนวคิดในการเครื่องทดสอบคอล์ยจุดระเบิดและหัวฉีดขึ้นมา ผลจากการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบคอล์ยจุดระเบิดและหัวฉีดขึ้นมาแล้วได้นำไปทดลองใช้ในสถานประกอบการ พบว่า เครื่องทดสอบคอล์ยจุดระเบิดและหัวฉีดที่สร้างขึ้นมาใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ สามารถทดสอบคอล์ยจุดระเบิดและหัวฉีดของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่มีใช้กันอยู่ในบ้านเรา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องทดสอบคอล์ยจุดระเบิดและหัวฉีดที่สร้างขึ้นมา ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ สามารถทดสอบคอล์ยจุดระเบิดและหัวฉีดเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่มีใช้กันอยู่ในบ้านเรา
1. ได้เครื่องทดสอบคอล์ยจุดระเบิดและหัวฉีด ซึ่งใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ
2. สถานประกอบการมีทางเลือกในการจัดซื้อเครื่องมือสำหรับทดสอบคอล์ยจุดระเบิดและหัวฉีดที่มีราคาประหยัดและ
เหมาะสมกับการใช้งาน