หอกระจายข่าวเพื่อชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปรารถนา ราชสุภาอุตสาหกรรม
2นาย กิตติชัย แซ่ตั้งอุตสาหกรรม
3นาย ชาญวิทย์ ภูมิภาคสุวรรณอุตสาหกรรม
4นาย ศิวกร นันนุ่มอุตสาหกรรม
5นาย สุเมธี คมสันอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทินกร มานิตย์เจริญกุลปวส.
2นาย ธนัช สังข์วรณ์ปวส.
3นาย จิระภัทร์ จีนวงศ์ปวส.
4นาย ณัฐดนัย ซื่อสัตย์ปวส.
5นาย ณัฐนนท์ นครสุขปวส.
6นาย ถิรวิทย์ ใจฉกรรจ์ปวส.
7นางสาว นิลาวัลย์ โพธิ์งามปวส.
8นาย ภาคภูมิ ภูมีปวส.
9นางสาว เมธาวดี อยู่หลงปวส.
10นาย ยงยุทธ แซ่ม้าปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาและออกแบบเสียงตามสายระบบ IoT เพื่อเป็นการนำระบบ IoT มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบเสียงตามสาย โดยสามารถควบคุมเสียงตามสายระบบ IoT ผ่าน Application บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จัดสร้างขึ้นเพื่อจะไม่ต้องเข้าห้องประชาสัมพันธ์เมื่อต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และสามารถแจ้งข้อมูลข่าวได้แม้อยู่ที่อื่น แค่มีการเชื่อมต่อ Internet
ไม่ต้องเข้าห้องประชาสัมพันธ์เมื่อต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และสามารถแจ้งข้อมูลข่าวได้แม้อยู่ที่อื่น แค่มีการเชื่อมต่อ Internet