นำ้ยากะทิอกไก่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วิจิตรา ใยขาวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปภัทรา ศึกษาปวช.
2นางสาว วิภาดา ดาวลอยปวส.
3นางสาว มณีรัตน์ ช้อยโทนปวส.
4นางสาว ยุพาพิน ยรรยงลือชัยปวส.
5นางสาว สุภาภรณ์ ฤกษ์โภคีปวส.
6นางสาว วัลภรณ์ ตรีเกษมปวส.
7นางสาว พิมพ์ชนก ศรีเปรมปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการอบแห้งน้ำยากะทิอกไก่ และศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อน้ำยากะทิอกไก่ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อการอบแห้งน้ำยากะทิอกไก่ด้วยวิธีการนำน้ำยากะทิอกไก่อบในตู้อบในอุณหภูมิ 100 องศาเซียลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 2. ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อน้ำยากะทิอกไก่อยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

"น้ำยากะทิอกไก่" เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตเพื่อทำให้น้ำยากะทิอกไก่แห้งและสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน เวลานำมาบริโภคเพียงแค่ต้มน้ำร้อนแล้วใส่ผงน้ำยากะทิอกไก่ลงไปก็จะได้น้ำยากะทิอกไก่ที่มีรสชาติเหมือนเดิน สามารถนำไปรับประทานกับขนมจีน หรือนำไปรับประทานกับข้าวได้
1. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
2. เป็นการยืดอายุของสินค้าให้มีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น
2. สามารถผลิตเป็นการค้าได้