เครื่องล้างรังนกนางแอ่นด้วยระบบสั่นของน้ำ (Swallows Nest Cleaning Machine with Water Vibrating System)

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การทำความสะอาดรังนกนางแอ่น เป็นงานที่ใช้สายตาและเสียเวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก กว่าจะได้รังนกนางแอ่นที่สะอาดพร้อมนำมาบริโภค ซึ่งต่อมาได้มีการคิดค้นประดิษฐ์ด้วยการทำเครื่องล้างรังนกด้วยลำโพง เครื่องนี้สามารถช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็วกว่าเดิม แต่การทำความสะอาดแต่ละครั้งยังได้ปริมาณไม่มาก จึงได้มีการพัฒนาจากเครื่องเดิมมาเป็นเครื่องล้างรังนกนางแอ่นด้วยระบบสั่นของน้ำ ซึ่งสะดวก รวดเร็ว และสามารถล้างรังนกนางแอ่นได้ครั้งละ 1-50 รังต่อการทำงาน 1 ครั้ง จึงเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในการประกอบอาชีพให้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องที่ใช้ทำความสะอาดรังนก เช่น ฝุ่น ตะกอน ขนฯ เครื่องทำจากสแตนเลส มีเครื่องกรองน้ำ กรองขน ระบบน้ำไหลเวียนตลอดเวลา
1. ผู้ประกอบการเลี้ยงนกนางแอ่นมีเครื่องมือที่ใช้ทำความสะอาด หรือล้างรังนกนางแอ่นสามารถนำไปพัฒนาประกอบอาชีพ
2. เพื่อนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในชุมชนหรือท้องถิ่น
3. สามารถทำความสะอาดรังนกนางแอ่นได้มากกว่าเดิมในปริมาณที่มากขึ้น
4. สร้างความสะดวกในการทำความสะอาดรังนกนางแอ่นโดยสามารถลดเวลาจากเดิม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กรรณิกา ทองดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ปิยะพงค์ ชัยยะวิริยะอุตสาหกรรม
3นาง อาซีซะ มรรคาเขตสามัญ
4นางสาว ภัชฎาพร พรหมเมศร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ปิยวุฒิ ศรีสุวรรณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว โชติกา สุวรรณกิจปวช.
2นาย ธนโชติ สุวรรณกิจปวส.
3นาย ภูธเนศ อักษรกูลปวส.
4นางสาว ปาริชาติ อำไพปวส.
5นาย พุฒิพงศ์ ตันติวิวัฒน์กุลปวส.
6นาย ศักดิ์สิทธิ์ เชาว์แหลมปวส.
7นางสาว ชัญญานุช เขียวหวานปวส.