ชุดตรวจเช็คสภาพอากาศเพื่อชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มรกต กองอินทร์อุตสาหกรรม
2นาย ปรารถนา ราชสุภาอุตสาหกรรม
3นาย ณรงค์ศักดิ์ แสงเงินอุตสาหกรรม
4นาย กิตติชัย แซ่ตั้งอุตสาหกรรม
5นาย ฉัตรดนัย เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภวิชญ์ บัวคลี่ปวส.
2นาย พงศกร ปามิปวส.
3นาย ยศธร โชระเวกปวส.
4นาย วรพจน์ กลิ่นเกษรปวส.
5นาย เลิศวุฒ สำเร็จผลปวส.
6นางสาว ปัทมวรรณ เอี่ยมสำลีปวส.
7นาย สุรศักดิ์ พลเศษปวส.
8นางสาว สุภัค สัญชาตเจตน์ปวส.
9นาย ศุภโชค กลิ่นหัวไผ่ปวส.
10นาย อภิรักษ์ ฟักทองปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

มลพิษทางอากาศมลพิษทางอากาศ ภาวะของอากาศที่มีการเจือปนของสารพิษ ในปริมาณที่สามารถทำให้อากาศเสื่อมคุณภาพ ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช ทั้งทางตรงและทางอ้อมปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) หมายถึง เมืองที่คำนึงถึง ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างเป็น ระบบ ทางผู้จัดทำจึงได้สร้างชุดตรวจสอบสภาพอากาศที่สามารถตรวจสอบค่าต่างๆทางอากาศได้ 8 แบบ และสามารถแสดงผลบนสมาร์ทโฟนและมีการสำรองข้อมูลต่างๆไว้ รวมทั้งยังมีการแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้ เพื่อ เตือนภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น กับครัวเรือนหรือชุมชน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถวัดค่าต่างๆทางอากาศได้
เป็นการตรวจสอบมลพิษทางอากาศนะจุดๆนั้นเพื่อแจ้งเตือนในชุมชนนั้นๆ