ชุดอุปกรณ์ป้องกันสาธารณภัยเพื่อชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มรกต กองอินทร์อุตสาหกรรม
2นาย ณรงค์ศักดิ์ แสงเงินอุตสาหกรรม
3นาย ปรารถนา ราชสุภาอุตสาหกรรม
4นาย กิตติชัย แซ่ตั้งอุตสาหกรรม
5นาย ฉัตรดนัย เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรพจน์ กลิ่นเกษรปวส.
2นางสาว ปัทมวรรณ เอี่ยมสำลีปวส.
3นาย ยศธร โชระเวกปวส.
4นาย ศุภวิชญ์ บัวคลี่ปวส.
5นาย นนท์บดี เพิ่มลาภปวส.
6นาย ศุภกร พูลทองปวส.
7นาย ธรรม์ณกร ช่วยประดิษฐ์ปวส.
8นาย อภิรักษ์ ฝักทองปวส.
9นาย ภูริทัต จันทยานีปวส.
10นาย ศุภชัย วงษ์สิงห์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

mart Security หนึ่งในสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก จากการพัฒนาของเทคโนโลยี IOT (Internet of Things) ที่เข้ามามีบทบาทในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการนำไปใช้ในด้านความมั่นคง และความปลอดภัย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงต้องมีการวางให้เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่เข้าถึงสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างครอบคลุม เพื่อที่จะสามารถพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น Safe City เมืองปลอดภัย ที่ประชาชนอาศัยอยู่อย่างไร้ความกังวล จากแนวคิดต่างผู้จัดทำจึงได้สร้าง ชุดอุปกรณ์ป้องกันสาธารณภัยเพื่อชุมชน ที่ผู้ใช้สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับชุมชน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีการตรวจจับการเคลื่อนไหวถ่ายภาพ
มีกลุ่มอุหกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในด้านอัคคีภัย อุปกรณ์ฉุกเฉิน
มีกลุ่มอุปกรณ์ตรวจจับในด้านมลภาวะ
มีระบบเชิฟเวอร์หลักสามารถเรียกดูความปลอดภัยในชุมชนได้ทุกจุด
สามารถป้องกันการโจรกรรมในชุมชน
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับชุมชน