ข้าวเกรียบฟักทอง PTCC

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ชุตาภา น้อยเจริญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว มาลีรัตน์ สุขเอิบพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ทศพล สิงห์ทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว พรรณี ศรีปราชญ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว น้องพร โซบะปวช.
2นางสาว ไพลิน เหี้ยมหาญปวช.
3นางสาว อำภา โซบะปวช.
4นางสาว ณัฐรุจา หุ่นเห่งปวช.
5นางสาว พรวรีย์ พุตามองปวช.

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ข้าวเกรียบจัดเป็นอาหารขบเคี้ยวที่ได้รับความนิยมในการบริโภคสูง กลุ่มผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ ชนิดนี้เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ทั้งที่เป็นผู้บริโภควัยเด็ก วัยรุ่นและวัยทํางาน เป็นผลิตภัณฑ์ทีมีความ หลากหลายสูงทั้งชนิดของวัตถุดิบและรสชาติต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ตาม ไปด้วย ข้าวเกรียบฟักทองก็เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบประเภทหนึ่งที่มีการผลิตมานาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จากการศึกษาวิธีการผลิตข้าวเกรียบฟักทอง ทำการศึกษาปริมาณฟักทองต่อปริมาณแป้งมันสำปะหลังกับแป้งข้าวเจ้าที่เหมาะสมในการผลิตข้าวเกรียบฟักทอง และศึกษาปริมาณมันม่วง ที่เสริมในข้าวเกรียบฟักทอง ทดลองทำข้าวเกรียบฟักทอง 2 สูตร จากนั้นทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสพบว่าปริมาณฟักทองที่เหมาะสม 150 กรัมต่อแป้งมันสำปะหลัง 190 กรัมและแป้งข้าวเจ้า 50 กรัม ทำให้ข้าวเกรียบฟักทองมี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส การพองตัวดีที่สุด และปริมาณมันม่วงที่เสริมในข้าวเกรียบฟักทองที่เหมาะสม 20 กรัม โดยทำให้ข้าวเกรียบฟักทองเสริมมันม่วง มีสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากที่สุด
1.ทำให้ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทองเป็นที่รู้จัก
2.ทำให้เกิดการพัฒนาความคิดการสังเกตการณ์
3.ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
4.เกิดรายได้ระหว่างเรียน ในการนำผลิตภัณฑ์ออกไปจำหน่ายได้
5.นักเรียนสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพในอนาคตได้