ขนมผิงเสริมโปรตีนจากกากถั่วเหลือง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มารุตร์ ฮวบจันทร์คหกรรม
2นางสาว ปิยวรรณ เตชะศิรินุกูลคหกรรม
3นาย ธีรวุฒิ ชอบป่ารังคหกรรม
4นางสาว มาฆพร ดีมูลสามัญ
5นาย พิสมัย กรุดพิสมัยคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นวภรณ์ อู่ตะเภาปวช.
2นางสาว วนิดา ชรากาหมุดปวช.
3นางสาว จิรัชญา นาโคปวช.
4นางสาว ปาริฉัตร สุขสำราญปวช.
5นางสาว สายน้ำผึ่ง อินพันธ์ปวช.
6นางสาว คณิศรณ์ โพสกุลปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ขนมผิงเสริมโปรตีนจากกากถั่วเหลือง มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.ศึกษาสูตรพื้นฐานของขนมผิง 2.ศึกษาปริมาณกากถั่วเหลืองที่เหมาะสมกับขนมผิง และ 3.ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อขนมผิงเสริมโปรตีนจากกากถั่วเหลือง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน นักศึกษา และครู สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จำนวน 50 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว่า จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสของขนมผิงสูตรพื้นฐาน จำนวน 3 สูตรพบว่า สูตรที่ 2 ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เมื่อใช้กากถั่วเหลืองเสริมโปรตีนในผลิตภัณฑ์ขนมผิงทั้ง 4 ระดับ การยอมรับการใช้กากถั่วเหลืองเสริมโปรตีนในผลิตภัณฑ์ขนมผิงร้อยละ 10 โดยมีคะแนนการยอมรับอยู่ในระดับ ชอบมาก จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ ผลการประเมินพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคอยู่ในระดับ ชอบมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ
ขนมผิงเสริมโปรตีนจากกากถั่วเหลือง เป็นขนมไทยโบราณ มีรสชาติ หอม หวาน ของกะทิและกากถั่วเหลือง กรุบกรอบ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงตำรับพื้นฐานของขนมผิง
2. ทราบถึงปริมาณกากถั่วเหลืองที่เหมาะสมกับขนมผิง
3. ทราบถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อขนมผิงเสริมโปรตีนจากกากถั่วเหลือง