อูปกรณ์รดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบ IOT

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

โครงการสร้างอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบ IOT ถูกออกแบบมาให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการใช้งานกลางแจ้ง โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ตรวจสอบความชื้นของดินได้และสามารถควบคุมการรดน้ำ ได้ทั้งระบบ Auto และ Manual โดยการสั่งการผ่านแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน ซึ่งระบบดังกล่าวประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ แอพพลิเคชั่น Android, บริการ blynk server และ หน่วยควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ผู้ใช้สามารถควบคุมการรดน้ำต้นไม้ผ่านสมาร์ทโฟนได้จากทุกที่ ที่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จากการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบ IOT โดยการทดสอบการรดน้ำจำนวน 120 ลิตร ทดลอง 5 ครั้ง ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยเวลาที่ 7.26 นาที จากนั้นทดสอบการตรวจวัดความชื้นของดิน 4 แบบ โดยใช้เซนเซอร์จำนวน 4 ตัว ในการทดลอง พบว่าเซนเซอร์มีประสิทธิภาพสามารถตรวจวัดความชื้นได้ทั้ง 4 แบบ
1. อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ ที่สามารถควบคุมการเปิดปิดหัวรดน้ำ 4 หัว ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ ที่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
2. อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ ที่สามารถตรวจสอบความชื้นของดิน
3. อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มนูภัณฑ์ อยู่ยั่งยืนอุตสาหกรรม
2นาย อธิเจตน์ ทิวะสิงห์อุตสาหกรรม
3นาย กนก ทองเนื้อดีอุตสาหกรรม
4นาย เอกราช เขียวทองอุตสาหกรรม
5นาย วรากร พรมจิ๋วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รัชนีวรรณ ตากรวดดีปวส.
2นาย บุญทวี มนัสโสภณปวส.
3นางสาว จิราลักษณ์ บุญภักดีปวส.
4นางสาว ปราณี คำแก้วปวส.
5นาย จักรินทร์ เทพจิตร์ปวส.
6นาย ธีระพงษ์ นวลปลั่งปวส.
7นาย พิษณุ ประสงค์ทรัพย์ปวส.
8นางสาว รจเรข เสนาปินปวส.
9นาย ธนบุญศรีโชค ไทยสงครามปวส.
10นางสาว รัตนา แปงสายปวส.