ชุดควบคุมการใช้กำลังงานไฟฟ้าสูงสุดเพื่อการประหยัดพลังงาน

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการใช้พลังงานไฟฟ้าของวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี นั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการใช้โหลดเครื่องปรับอากาศนั้นจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้ามาก จึงทำให้ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงมาก ทั้งนี้ทางผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาค่าไฟฟ้าที่สูง จึงเริ่มศึกษารวบรวมข้อมูลในบิลค่าไฟฟ้า ในส่วนที่เป็นประโยชน์คือค่ากำลังงานไฟฟ้าสูงสุด(Peak) เป็นค่าที่สามารถควบคุมได้ จากปัญหาที่กล่าวในข้างต้นคณะผู้จัดทำได้ให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่ตามมากับผู้ใช้งานเครื่องปรับอากาศให้น้อยที่สุด จึงได้คิดค้นการควบคุมการใช้กำลังไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้ PLC หรือ Programmable logic controller นำมาเป็นหน่วยประมวลผล สั่งการให้มีการควบคุมกำลังงานไฟฟ้าสูงสุด(Peak) ให้อยู่ในค่าที่เหมาะสม จึงได้สร้างชุดควบคุมการใช้กำลังงานไฟฟ้าสูงสุดประหยัดพลังงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ควบคุมค่าความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดแบบไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
2. ลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าต่อเดือนให้น้อยลง
1 วิธีการควบคุมค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดแบบไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
2 จำนวนเงินที่ต้องจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าต่อเดือนให้ลดลง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เสมอศักดิ์ สุดาอุตสาหกรรม
2นาย นัฐพล เดชพิทักษ์อุตสาหกรรม
3นาย ฤทธิชัย สุวรรณโชติอุตสาหกรรม
4นาย ภูวสิษฏ์ เสียมสกุลอุตสาหกรรม
5นาย นเรศ สว่างจันทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปัญญาพล ฤทธิ์ประเสริฐปวส.
2นาย ศุภวัฒน์ บุญสารปวส.
3นาย สุชีพ ดุจดาปวส.
4นาย สุรวุฒิ คำดวงปวส.
5นาย ณัฐวุฒิ จัมกูลปวส.