อุปกรณ์ควบคุมน้ำในการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

โครงการสร้างอุปกรณ์ควบคุมน้ำในการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ถูกออกแบบมาให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการใช้งานกลางแจ้ง โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ตรวจสอบความชื้นของดินได้และสามารถควบคุมการรดน้ำ ได้ทั้งระบบ Auto และ Manual โดยการสั่งการผ่านแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน ซึ่งระบบดังกล่าวประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ แอพพลิเคชั่น Android, บริการ blynk server และ หน่วยควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ผู้ใช้สามารถควบคุมการรดน้ำผ่านสมาร์ทโฟนได้จากทุกที่ ที่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จากการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ควบคุมน้ำในการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการทดสอบการรดน้ำจำนวน 120 ลิตร ทดลอง 5 ครั้ง ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยเวลาที่ 7.26 นาที จากนั้นทดสอบการตรวจวัดความชื้นของดิน 4 แบบ โดยใช้เซนเซอร์จำนวน 2 ตัว คือ เซนเซอร์ความชื้นในดิน และ เซ็นเซอร์ความชื้นในอากาศ ในการทดลอง พบว่าเซนเซอร์มีประสิทธิภาพสามารถตรวจวัดความชื้นได้ทั้ง 4 แบบ
ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์
1. อุปกรณ์ควบคุมน้ำในการเกษตร ที่สามารถควบคุมการเปิดปิดหัวรดน้ำแบบหยด 20 หัว ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ ที่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
2. ได้อุปกรณ์ควมคุมน้ำในการเกษตร ที่สามารถตรวจสอบความชื้นของดินและอากาศ
3. ได้อุปกรณ์ควบคุมน้ำในการเกษตรที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อธิเจตน์ ทิวะสิงห์อุตสาหกรรม
2นาย มนูภัณฑ์ อยู่ยั่งยืนอุตสาหกรรม
3นาย เมาลี กลิ่นหอมอุตสาหกรรม
4นาย กนก ทองเนื้อดีอุตสาหกรรม
5นาย วรากร พรมจิ๋วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รจเรข เสนาปินปวส.
2นาย จักรินทร์ เทพจิตร์ปวส.
3นาย ธนบุญศรีโชค ไทยสงครามปวส.
4นาย พิษณุ ประสงค์ทรัพย์ปวส.
5นาย ธีระพงษ์ นวลปลั่งปวส.