ระบบให้น้ำผสมปุ๋ยจุลินทรีย์อัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อารียา เลนตะขบสามัญ
2นาย สุวิชา โสรัสเกษตรกรรม
3นาย อภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะเกษตรกรรม
4นาย วงศกร วงษ์ปานเกษตรกรรม
5นางสาว วราภรณ์ ทับทิมทองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณฐกร ชูนามชัยปวช.
2นาย มะกะระ ปฏิปันธรรมปวช.
3นาย พิทักษ์ บุตรนิลปวช.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

จากการเก็บข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบให้น้ำผสมปุ๋ยจุลินทรีย์อัตโนมัติ โดยทดสอบเก็บข้อมูลการเปิดใช้งานของถังดูดปุ๋ยจุลินทรีย์ทั้ง 3 ถัง ซึ่งมีการทำงานที่แตกต่างกัน คือ ลักษณะการเปิดใช้งานครั้งละ 1 ถัง , การเปิดใช้งานครั้งละ 2 ถัง และการเปิดใช้งานครั้งละ 3 ถัง (เปิดใช้งานพร้อมกัน) โดยการวัดอัตราการไหลของน้ำและปุ๋ยจุลินทรีย์ (ลิตร/นาที) โดยมีความสัมพันธ์กับแรงดันของน้ำ (lb/in2) ดังนี้ ระบบให้น้ำผสมปุ๋ยจุลินทรีย์อัตโนมัติ มีอัตราการไหลของปริมาณปุ๋ยจุลินทรีย์ มากที่สุด คือ การเปิดใช้งานครั้งละ 2 ถัง มีอัตราการไหล 2.025 (ลิตร/นาที) , อัตราการไหลของน้ำมากสุด คือ การเปิดใช้งานครั้งละ 2 ถัง มีอัตราการไหล 117.192 (ลิตร/นาที) และแรงดันขณะเปิดใช้งานมากสุดคือ การเปิดใช้งานครั้งละ 1 ถัง มีแรงดัน 12 lb/in2

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบการให้น้ำและปุ๋ยจุลินทรีย์อัตโนมัติ เป็นระบบที่สามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ำและอัตราการไหลของปุ๋ยจิลินทรีย์ควบคู่กับการให้น้ำแก่พืช ซึ่งประกอบไปด้วยถังบรรจุปุ๋ยจุลินทรีย์ จำนวน 3 ถัง สามารถบรรจุปุ๋ยจุลินทรีย์ได้หลายชนิดการให้น้ำและปุ๋ยจุลินทรีย์ครั้งละ 2 ถัง และการให้น้ำและปุ๋ยจุลินทรีย์ครั้งละ 3 ถัง (ให้พร้อมกัน) เพื่อให้ลดปัญหาด้านแรงานเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยจุลินทรีย์ , เพิ่มประสิทธิภาพของการปุ๋ย และยังลดต้นทุนการผลิตของการทำการเกษตรอีกด้วย
ระบบการให้น้ำและปุ๋ยจุลินทรีย์อัตโนมัติ สามารถเลือกให้น้ำกับพืชเพียงอย่างเดียวหรือจะให้น้ำพร้อมปุ๋ยจุลินทรีย์ก็ได้ และสามารถกำหนดวันเวลาได้ในการให้น้ำและปุ๋ยจุลินทรีย์ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่ปลูกและระยะเวลาในการปลูกของพืชนั้น ๆ