งานหัตถศิลป์จากกระป๋อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นิตยา ร่วมชาติพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว นพรัตน์ อรุณสุวรรณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ภูริเดช กฤษดาธานนท์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย รณชัย ทอดสนิทอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว บุษรา เชื้้อวงษ์ปวส.
2นางสาว กรกมล เมฆขยายปวส.
3นางสาว ทิพย์พระจันทร์ มณีวงศ์ปวส.
4นางสาว นงลักษณ์ เพลาขำปวส.
5นางสาว สุรีย์ โคสินธ์ปวส.
6นาย ธนะรัตน์ ยอดทองปวส.

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

หัตถศิลป์ คือ งานศิลปะที่นำไปใช้ในงานหัตถกรรม โดยใช้มือทำเป็นส่วนใหญ่ งานหัตถศิลป์จากกระป๋อง เป็นการประดิษฐ์ทำของที่ระลึกจากกระป๋องและวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น เพื่อเป็นการรีไซเคิล และเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ และเป็นการสร้างรายได้ โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นพัฒนาลักษณะรูปแบบของการนำเศษกระป๋องเหลือใช้มาจัดทำเป็นของที่ระลึก รวมไปถึงของประดับตกแต่งตามบ้านเรือนให้เข้ากับยุคสมัย และตอบสนองความต้องการของลูกค้า แต่ยังคงความสวยงามแบบไทยไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้เป็นของที่ระลึก มีความสวยงาม คงทน ถาวร เนื่องจากใช้วัสดุจากกระป๋องที่ทำจากอลูมิเนียม เก็บรักษาได้ง่าย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
1.ได้ผลิตภัณฑ์งานหัตถศิลป์จากกระป๋องที่มีรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า 2 เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้
3 เป็นแนวทางในการฝึกอาชีพเสริม และหารายได้พิเศษระหว่างเรียน 4 เป็นการอนุรักษ์หัตถศิลป์ไทยและเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย