เครื่องช่วยให้อาหารไก่

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การประกอบอาชีพเสริมเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เพื่อใช้จ่ายในชิวิตประจำวัน ส่งผลให้กลุ่มคนวัยทำงานหันมาประกอบอาชีพเสริมกันมากขึ้น และอาชีพเลี้ยงไก่ไข่เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่คนทำงานหันมาทำกันมากขึ้น สำหรับการเลี้ยงไก่ไข่นั้นจำเป็นต้องให้อาหารเป็นเวลาเพื่อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ จากสภาพปัญหาที่พบในการเลี้ยงไก่ ในการให้อาหารแต่ละมื้อต้องใช้เวลานาน ส่งผลให้มีผลกระทบต่อเวลาการทำงานอื่น ๆ สิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาคือต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถอำนวยความสะดวก ประหยัดทั้งเวลาและไม่เป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องช่วยให้อาหารไก่ เป็นเครื่องต้นแบบมีลักษณะที่แตกต่าง ผ่านกระบวนการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก โดยประยุกต์นำเอาพลังแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำมาเป็นพลังงานนต้นกำลังในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานของเครื่อง โดยลักษณะของเครื่องมีความกะทัดรัดและสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
ลดรายจ่ายในการจ้างคนให้อาหารไก่
อำนวยความสะดวกและประหยัดเวลในการดำเนินการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ราชัน ทองคำอุตสาหกรรม
2นาย นภดล ชัยนราทิพย์พรอุตสาหกรรม
3นาย ธีรเดช สถิตย์สาครอุตสาหกรรม
4นาย วธัญญู ตันติสังวรากูรอุตสาหกรรม
5นาย วิชัย สุขทวีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อชิตพล ทองธาปวช.
2นาย ณริช ฤทธิ์เดชปวช.
3นาย กฤณะ ประดับศรีปวช.
4นาย ิกิตตินัน ชุนตระกูลปวช.
5นาย ธนวัฒน์ ช้างน้ำปวช.
6นาย ธนรัตน์ กันเกียวปวส.
7นาย ปวริศร โรจน์เจริญทรัพย์ปวส.
8นาย ศิวเมธ เกตุแก้วปวส.
9นาย นนทพัทธ์ เจริญทรัพย์ปวส.
10นาย พุทธิพงษ์ กิติบุญญาปวส.