เครื่องควบคุมหลอดไฟฟ้าอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย โสภณวิชญ์ บุญเสืออุตสาหกรรม
2นาย รุ่งชัย แก่นสากลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักพงศ์ แสนต๊ะนวนปวช.
2นางสาว จิราภรณ์ กองศรีปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

แน่นอนว่าทุกวันนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น Internet of Things จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้อุปกรณ์รอบตัวของเรานั้น สามารถทำงานเชื่อมต่อและควบคุมได้อย่างอัจฉริยะ ดังนั้นผู้ค้นคว้าจึงได้คิดจะทำเครื่องควบคุมหลอดไฟฟ้าอัจฉริยะ จากการนำเครื่องไปทดลองใช้ได้ผลค่าพึงพอใจในเรื่องหาประสิทธิภาพในการนำไปใช้งาน อยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จากการนำเครื่องไปทดลองใช้ได้ผลค่าพึงพอใจในเรื่องหาประสิทธิภาพในการนำไปใช้งาน 4.5 มากที่สุด
ด้านความปลอดภัย 4.5 ระดับมาก ด้านความประณีตของผลงาน 4 ระดับมาก
ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4 มาก ด้านความคุ้มค่า 3.3 ระดับปานกลาง ด้านราคาเฉลี่ย 3.2
ระดับปานกลาง ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4 อยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมาก
1. ช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้าด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2. สามารถเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้าด้วยเครือข่ายจึงสั่งการได้ไกลไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของโลก
3. สามารถเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้าแอพพลิเคชั่นมือถือได้
4. สามารถส่งสัญญานแจ้งเตือนเข้าแอพพลิเคชั่นเพื่อแสดงสถานะการทำงาน