เครื่องกายภาพบำบัดแบบลู่อัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยวัฒน์ ฟองสินธุ์อุตสาหกรรม
2นาง ปรีดาวรรณ์ พุ่มจำปาอุตสาหกรรม
3นาย ธีรวัฒน์ ใจประดับเพชรอุตสาหกรรม
4นาย ประเสริฐ แสงโป๋อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทรงพล สุประพนธ์ปวช.
2นาย พชร จันทร์ประทักษ์ปวช.
3นาย ณัฐพล พาหวันปวช.
4นาย วีรภัทร สุวรรณศรีปวช.
5นาย ธนินทร์ นามประเสริฐปวช.
6นาย พัฒนพงษ์ บัวหลวงปวช.
7นาย นัตธชัย นิลจำรัสปวช.
8นาย นวดล อนันต์สวัสดิ์ปวช.
9นางสาว ณัฐทริกา ภานุทัศน์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ลู่วิ่งไฟฟ้าทั่วไปที่ใช้ในการออกกำลังกาย การใช้งานต้องควบคุมความเร็วตามโปรแกรมหรือเลือกใช้งานจากผู้ใช้ ทำให้เกิดความไม่สะดวก หากนำมาใช้กับการทำกายภาพบำบัดอาจเป็นอันตรายได้ จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำลู่วิ่งให้สามารถทำงานตามการใช้งานของผู้ใช้ได้ หยุดเมื่อต้องการหยุด โดยออกแบบลู่วิ่งให้สามารถควบคุมความเร็วและการเคลื่อนที่ของลู่วิ่งตามการใช้งาน อาศัยหลักการการประมวลผลภาพ (Image Processing) ด้วยกล้องบนโทรศัพท์มือถือ วิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ควบคุมความเร็วให้เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถใช้ในการออกกำลังกายทั่วไปและกับผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถนะการเดิน มีลักษณะเป็นแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-ควบคุมการทำงานด้วยโทรศัพท์ ควบคุมความเร็วตามการใช้งานของผู้ใช้
-ทำกายภาพบำบัดได้อย่างต่อเนื่องเหมือนลู่วิ่งทั่วไป
-ใช้ในการทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถนะการเดิน