แอพพลิเคชั่นทดสอบสมรรถภาพทางกาย

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

แอพพลิเคชั่นทดสอบสมรรถภาพทางกายใช้ร่วมในการนำไปทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกาย 2 แบบด้วยกัน คือ ตรวจนับการทดสอบสรรถนะในท่าลุกนั่ง (Sitting posture) และท่าดันพื้น (Posture) เปรียบเทียบกับเวลา เพื่อได้ผลและระดับสมรรถนะทางร่างกาย อาศัยหลักการการประมวลผลภาพ (Image Processing) ด้วยกล้องบนโทรศัพท์มือถือ นับจำนวนครั้งและวิเคราะห์เทียบกับเวลา สามารถใช้ในการทดสอบสมรรถนะทางกายและออกกำลังกายทั่วไป มีลักษณะเป็นแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

คุณลักษณะ / ประโยชน์

มีลักษณะเป็นแอพพลิเคชั่น สะดวกในการใช้งานได้ในทุกที่ ตรวจนับได้อย่างแม่นยำ นับจำนวนครั้งเปรียบเทียบกับเวลา
ใช้ในการนับจำนวนครั้งของท่าลุกนั่ง (Sitting posture) และท่าดันพื้น (Posture)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยวัฒน์ ฟองสินธุ์อุตสาหกรรม
2นาง ปรีดาวรรณ์ พุ่มจำปาอุตสาหกรรม
3นาย ธีรวัฒน์ ใจประดับเพชรอุตสาหกรรม
4นาย คมสัน ลออวิไลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐทริกา ภานุทัศน์ปวช.
2นาย นวดล อนันต์สวัสดิ์ปวช.
3นาย พชร จันทร์ประทักษ์ปวช.
4นาย นัตธชัย นิลจำรัสปวช.
5นาย พัฒนพงษ์ บัวหลวงปวช.
6นาย ธนินทร์ นามประเสริฐปวช.
7นาย ณัฐพล พาหวันปวช.
8นาย ทรงพล สุประพนธ์ปวช.
9นาย วีรภัทร สุวรรณศรีปวช.