สเปรย์สมุนไพรกำจัดเห็บ green mountain pet care

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อารียา เลนตะขบสามัญ
2นางสาว ศยามล มังคลาดอุตสาหกรรม
3นางสาว กมลชนก ฟองตระกูลเกษตรกรรม
4นาย สุเมธ พรมมาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชยกร ฉิมใหญ่ปวช.
2นาย ณัฐพงศ์ เจริญรัตน์ปวช.
3นางสาว ดาแอมู ฮอล่าปวช.
4นางสาว วาสนา ตอแคะปวช.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

จากการค้นคว้าและศึกษาวิจัยเรื่อง สเปรย์สมุนไพรกำจัดเห็บ Green Mountain Pet Care . ได้ผลดังต่อไปนี้ ผลของการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรในการกำจัดเห็บสุนัข พบว่าสารสกัดจากเหง้าไพล 10% ที่ระยะเวลา 60 นาที มีประสิทธิภาพสูงที่สุด (อัตราการตายเฉลี่ยร้อยละ78) ผลการคัดเลือกสารสกัดสมุนไพรที่ออกฤทธิ์กำจัดเห็บ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์สเปรย์สมุนไพรกำจัดเห็บ Green Mountain Pet Care . ได้แก่ สารสกัดจากเหง้าไพล และสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่า ที่ความเข้มข้น 10% เนื่องจากมีผลการทดสอบประสิทธิภาพอยู่ในลำดับ ที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ผลการทดสอบความพึงพอใจผลิตภัณฑ์สเปรย์สมุนไพรกำจัดเห็บ Green Mountain Pet Care . อยู่ในระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ สเปรย์สมุนไพรกำจัดเห็บ Green Mountain Pet Care. เป็นสารสกัดที่ได้จากสมุนไพรที่ออกฤทธิ์กำจัดเห็บ ซึ่งมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และสัตว์ตัวอย่าง มีผลการทดลองที่ได้ผล ไม่ว่าจะเป็นเห็บระยะใด ผลิตภัณฑ์นี้ก็สามารถกำจัดได้อย่างดี อีกทั้งใช้งานง่าย สามารถฉีดพ่นบนตัวสัตว์เลี้ยงโดยตรงและในบริเวณที่สัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่ เมื่อเห็บตายหมดสิ้นแล้ว สามารถหยุดใช้ได้ทันที
ผลิตภัณฑ์ สเปรย์สมุนไพรกำจัดเห็บ Green Mountain Pet Care. เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานทันที เพียงแค่หมุนหัวสเปรย์ไปที่ คำว่าเปิด จากนั้นฉีดพ่นได้ตามต้องการ