ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงแบบแท่ง Protect Stick

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง กฤติยา อ่อนสอาดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ปิติณัช พุกอ่อนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว โสภา มั่นเรืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปรินดา เกียรติบุญญาฤทธิ์ปวส.
2นางสาว นริศรา น้อยยืนยงปวส.
3นางสาว ณัฐชา สมบัติปวส.
4นางสาว ณพพนา สุขะสิฐษ์วณิชกุลปวส.
5นางสาว พนิตพร ศรีสวาทปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ยุคสมัยนี้แทบจะทุกอย่างถูกขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีทางชีวภาพ ซึ่งมักจะนำเอาพืชที่มีประโยชน์ เข้ามาประยุกต์และปรับใช้ให้เหมะสม รวมถึงยังนำมาเพื่อสร้างรายได้เสริมอีกด้วย ซึ่งพืชผักอย่างหนึ่งที่ผู้คนมักมองข้าม คือ “ผักแพว” เพราะมีน้อยคนที่จะทราบถึงคุณสมบัติที่ดี มีประโยชน์ ของผักชนิดนี้ นอกจากนี้ยังสามารถหาได้ง่าย ตามลำคลองทั่วไป ราคาไม่แพง นำไปทำประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งนำไปรับประทานเป็นผักแกล้ม นำไปทำเป็นสมุนไพร และคุณประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของผักแพรวคือ มีวิตามินที่เป็นประโยชน์หลากหลายชนิดด้วยกัน จึงได้เลือกผักแพรวมาเป็นส่วนประกอบหลักในการทำผลิตภัณฑ์นี้ และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของตลาดที่ เจาะกลุ่มตลาดวัยรุ่นและวัยกลางคนได้อย่างดี เพราะผู้คนในปัจจุบันมัก ชื่นชอบความสวยงาม และรักสุขภาพ หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก ช่วยลดอาการผื่นคันจากยุง มดกัดต่อย
1. ได้ศึกษาคุณสมบัติการใช้ผลิตภัณฑ์ผักแพว
2. ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแทนผลิตภัณฑ์จากสารเคมี
3.ได้พัฒนาต่อยอดผักแพรวให้เกิดรายได้และสร้างอาชีพ