กระเป๋าพลังงานแบบพกพา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รุ่งชัย แก่นสากลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นรงฤิทธิ์ สังข์ทองปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในปจจุบันการประหยัดพลังงานและอนุรักษพลังงาน มีความเปนที่นิยมเพิ่มขึ้น และการหาพลังงานทดแทนดานตางๆ ก็เชนเดี่ยวกันก็มีการตื่นตัวมากขึ้น สวนอีกดานหนึ่งเปนการหาวิธีการอยางไรที่จะใชงานไฟฟานี้อยางคุมคามากที่สุด เชนใชเพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ใชภายนอกบานที่ไมมีไฟฟา และอาจตองการใชประโยชนในเวลาฉุกเฉินไดอีกดวย ดังนั่นกลุมผูจัดทำจึงไดคิดคนและจัดทำ กระเปาพลังงานเอนกประสงค เปนแหลงผลิตพลังงานทดแทนและไดใชประโยชนยังคุมคา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

นวัตกรรมกระเป๋าพลังงานแบบพกพาเป็นแนวทางหนึ่งที่ทางกลุ่มได้คิดวิเคราะห์แล้วว่าสามารถนำมาตอบโจทย์ของ
ปัญหาที่กล่าวมาได้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือใช้ประโยชน์ภายนอกบ้านที่ไม่มีไฟฟ้า 220 โวลท์ ใช้
นวัตกรรมชิ้นนี้จะมีประโยชน์มาก คือเมื่อเราต้องการ ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 220 โวล์ เราสามารถ
เปิดระบบกระเป๋าพลังงานเอนกประสงค์เราจะได้ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 220 โวล์ จากวงจรอิเวอร์เตอร์
และยังได้ไฟฟ้ากระแสงตรง +/- DC 5 โวลท์ ทาง (USB) หากเวลาฉุกเฉิน กระเป๋าพลังงานเอนกประสงค์
ยังสามารถเป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟแสดง Emergency Light ไฟฉุกเฉิน
กระเป๋าพลังงานแบบพกพา มีคุ้มค่าและทำงานได้เอนกประสงค์
ประโยชน์ สามารถผลิตและจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 220 โวล์ ได้ จ่ายไฟฟ้ากระแสงตรง +/- DC 5 โวลท์ ทาง
(USB) มีไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟแสดง Emergency Light ไฟฉุกเฉิน
อีกทั้งสามารถต่อพ่วงแบตเตอร์รี่รถยนต์ขณะไฟอ่อนสตาร์ทไม่ได้