ชุดควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำแบบประหยัดพลังงานสำหรับแปลงเพาะชำ ควบคุมการทำงานผ่านสมาร์ทโฟน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มนตรี ปรีชาอุตสาหกรรม
2นาย มานิตย์ อำนวยอุตสาหกรรม
3นาย อภิชาณ ชูใจอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จินตนา พัฒน์ศรีเรืองปวช.
2นาย ขจรศักดิ์ มีแก้วปวส.
3นาย ศุภชัย มากรักษ์ปวส.
4นาย อภิรักษ์ กิมเสาร์ปวส.
5นาย กรวิชญ์ พรหมกุลปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการสร้างและศึกษาประสิทธิภาพชุดควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำแบบประหยัดพลังงานสำหรับแปลงเพาะชำควบคุมการทำงานผ่านสมาร์ทโฟน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างชุดควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำแบบประหยัดพลังงานสำหรับแปลงเพาะชำควบคุมการทำงานผ่านสมาร์ทโฟน 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของชุดควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำแบบประหยัดพลังงานสำหรับแปลงเพาะชำควบคุมการทำงานผ่านสมาร์ทโฟน 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังทดลองชุดควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำแบบประหยัดพลังงานสำหรับแปลงเพาะชำควบคุมการทำงานผ่านสมาร์ทโฟนผลการวิจัยพบว่า ชุดควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำแบบประหยัดพลังงานสำหรับแปลงเพาะชำควบคุมการทำงานผ่านสมาร์ทโฟน ที่สร้างขึ้นสามารถลดค่ากระแสไฟฟ้าได้ ลดปริมาณน้ำที่ใช้ ลดต้นทุนการผลิต การทำงานมีความต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่างผู้ทดลองผลจากการประเมินความพึงพอใจของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อชุดควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำแบบประหยัดพลังงานสำหรับแปลงเพาะชำควบคุมการทำงานผ่านสมาร์ทโฟน มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำแบบประหยัดพลังงานสำหรับแปลงเพาะชำควบคุมการทำงานผ่านสมาร์ทโฟน ที่สร้างขึ้นสามารถลดค่ากระแสไฟฟ้าได้ ลดปริมาณน้ำที่ใช้ ลดต้นทุนการผลิต การทำงานมีความต่อเนื่อง
ลดค่ากระแสไฟฟ้าได้ ลดปริมาณน้ำที่ใช้ ลดต้นทุนการผลิต การทำงานมีความต่อเนื่อง