อุปกรณ์นิรภัยในรถตู้โดยสารนักเรียน

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ทุกวันนี้จะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ของรถตู้โดยสารของนักเรียนอยู่บ่อยๆ ทั้งเด็กเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเพราะถูกลืมไว้ในรถ ปัญหาเด็กติดในรถหรือการเสียชีวิตของผู้ที่จอดรถแล้วสตาร์ทรถทิ้งไว้ทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าผ่านเข้ามาในห้องโดยสารทำให้หมดสติหรือเสียชีวิตได้จากปัญหาที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นทำให้ผู้วิจัยคิดประดิษฐ์อุปกรณ์นิรภัยในรถตู้โดยสารนักเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั้นใจในการให้บุตรหลานของตนเดินทางด้วยรถตู้รับส่งนักเรียนซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถป้องกัยนปัญหาเดิกติดในรถ ปัญหาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เข้ามาในห้องโดยสารอุปกรณืดังกล่าวสามารถแจ้งเตือนผู้ปกครองให้รู้ว่าบุตรหลานขึ้นและลงจากรถตู้แล้วหรือยังและอุปกรณ์ยังอำนวยความสะดวกต่อเจ้าของรถตู้โดยสารนักเรียนอีกหลายอย่างเช่นการเปิดปิดกระจกและล๊อคประตูด้วยโทรศัพท์มือถือ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.อุปกรณ์สามารถควบคุมและสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือ
2.อุปกรณ์สามารถแจ้งเตือนผ่าน Application Line
3.อุปกรณ์สามารถทำงานอัตโนมัติและควบคุมด้วยผู้ใช้งาน
4.อุปกรณ์ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจากแตเตอรี่รถยนต์
1. ได้อุปกรณ์นิรภัยในรถตู้โดยสารนักเรียนที่สามารทำงานได้จริง
2.ได้อุปกรณ์นิรภัยในรถตู้โดยสารนักเรียนที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิระศักดิ์ วัตถุอุตสาหกรรม
2นาย สมหมาย จุเรศอุตสาหกรรม
3นาย กาญจนะ มะลาดอุตสาหกรรม
4นาย ดุสิต พงศ์ประยูรอุตสาหกรรม
5นาย สมพงศ์ ชูช่วยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ หนูแก้วประดับปวช.
2นาย เพชรนก เฮงถนอมสกุลปวส.
3นาย วงศกร บำรุงสุขปวส.
4นาย กิตติธัช ช้างสีปวส.
5นาย จงอาง พามาปวส.
6นางสาว ศมนวรรณ การรุ่งเรืองปวส.