ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เนื่องจากในชุมชนของเรามีผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิด ได้แก่ พืช ผัก ผลไม้และปลา ซึ่งในบางฤดูกาล ผลิตภัณฑ์มีปริมาณมากเกินความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ราคาของผลผลิตถูกลง และเมื่อจำหน่ายผลผลิตได้ไม่หมดในเวลาอันควร จะเกิดการเน่าเสียของผลผลิต แต่ถ้าสามารถยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาให้นานขึ้นดังนั้นคณะผู้จัดทำ จึงสนใจที่จะศึกษาการอบแห้งโดยใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการนำกล้วยมาทดลองเพื่อเปรียบเทียบระหว่างการอบแห้งด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการตากแห้งธรรมดา ผลปรากฏว่าการอบแห้งด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ในด้าน สี กลิ่น รสชาติ ใกล้เคียงกับการตากแห้งธรรมดา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการทำงาน
1.ช่วยในการถนอมอาหาร
2.คุณภาพของผลิตภัณฑ์ในด้าน สี กลิ่น รสชาติ ใกล้เคียงกับการตากแห้งธรรมดา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธรรมรินทร์ เพชรชูอุตสาหกรรม
2นาย กิตติ พูลแก้วอุตสาหกรรม
3นาย ธนา หยีหล้าหนีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิริวัฒน์ ทองอนันต์ปวส.
2นาย ธีระภัทร์ ชูแดงปวส.