เตาชีวมวล

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

จากภาวะขาดแขนเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ของคนในชุมชนจึงจาเป็นต้องมีการหาเชื้อในการเผาไหม้ใหม่ๆมาทดแทนโดยเชื้อเพลิงตัวใหม่ที่เราคิดค้นมานั้นก็คือ แกลบ ฯลฯ ซึ่งจากการนาเอาแกลบมาใช้เป็นเชื่อเพลิงแทนการในไม้และการใช้ถ่านโดยตัวของแกลบนั้นจะมีประสิทธิภาพไม่น้อยไปกว่าถ่านหรือไม้เตาอัดชีวะมวลเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทางผู้จาทาโครงงานได้คิดประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้ใช้ได้กับทุกเชื้อเพลิงโดยเตาที่เราคิดค้นขึ้นมานั้นจะใช้เชื่อเพลิงที่หาง่ายในท้องถิ่นของเรา เชื่อเพลิงที่ว่าก็คือแกลบนั้นเองโดยที่คุณสมบัติของเตาอัดชีวะมวลนั้นจะมีความสามารถในการใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ทุกชนิดตามความต้องการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถใช้วัสดุเชื้อเพลงได้หลากหลาย
1.ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดการใช้จ่ายในครัวเรือน
2.ลดการใช้แก๊ส LPG ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธรรมรินทร์ เพชรชูอุตสาหกรรม
2นาย กิตติ พูลแก้วอุตสาหกรรม
3นาย กรวิทย์ ชูวิจิตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภินัทธ์ บุญเตโชปวส.
2นาย อรรถพล พุฒแก้วปวส.