นาฬิกาภาพนูนสูง "หนุมานรวยทรัพย์"

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กุลสิริ กฤตธนรัชต์ศิลปกรรม
2นาง จันทรา วาระนุชสามัญ
3นาง รัชนี มอญพันธุ์สามัญ
4นางสาว ชนากานต์ ขันดำสามัญ
5นาย กฤษฎาวุฒิ วงศ์ศรีงามศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐฌา กองทองปวช.
2นางสาว นิพาภร ท้าวพิณปวช.
3นางสาว วัฒนาภรณ์ ปานแสงทองปวช.
4นางสาว วรัญญา หมวดกลางปวช.
5นาย ทิวพัฒน์ พนัสสุวรรณคีรีปวช.
6นาย ชลธี คุมแสงปวช.
7นางสาว ดวงกมล บุญประจวบปวช.
8นาย นันท์นภัส ทรัพย์อาภรณ์ปวช.
9นางสาว กรกนก รัตนะปวช.
10นาย ณัฐกานต์ จวงสาครปวช.

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การนำกระดาษหนังสือพิมพ์ ที่เป็นวัสดุที่มีอยู่มากมายและเป็นปัญหาขยะสำนักงาน สามารถนำมาสร้างเป็นผลงานให้เกิดมูลค่านำกลับมาใช้ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะภาพประติมากรรม ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและเป็นสินค้า เป็นทางเลือกหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกจึงคิดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ นาฬิกาภาพนูนสูง “หนุมานรวยทรัพย์” ในรูปแบบความเป็นไทยและแสดงถึงสัญลักษณ์จังหวัดลพบุรี ของที่ระลึกจังหวัดลพบุรี โดยใช้ทักษะความสามารถด้านศิลปะ ซึ่งจะสามารถขายสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

นาฬิกาภาพนูนสูง “หนุมานรวยทรัพย์” เป็นผลงานภาพประติมากรรมประเภทนูนสูง วัสดุทำจากกระดาษเหลือใช้ เช่นกระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษบรรจุไข่ไก่ นำมาเพิ่มมูค่า ลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นผลงานศิลปะที่ผู้ประดิษฐ์สร้างขึ้นใช้รูปแบบความเป็นไทยและแสดงถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี โดยเขียนภาพด้วยสีน้ำมันอย่างสวยงามน่าเก็บรักษาหรือมอบเป็นของที่ระลึกโดยมีประโยชน์ใช้สอยในการประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆเป็นศิริมงคลในความมั่งมีทรัพย์สิน และมีประโยชน์ ใช้ดูเวลาโดยนาฬิการชนิดเข็มสั้น,เข็มยาวและเข็มวินาที ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด AA 1 ก้อน
ใช้ดูเวลาและประดับตกแต่ง