ข้าวเกรียบมะพร้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เทพสุริยะ อรุณแสนไชยาสามัญ
2นางสาว กัญญา ศรีติ้งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย เตชะภู พงษ์แจ่มพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง เชอลักษ์ ธนะบุญปวงสามัญ
5นาย วีรธรรม เทศประสิทธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วรัญญา ศิริกังวาลปวช.
2นางสาว สิริกร พงษ์เพชรปวช.
3นาย ไพโรจน์ ประจำเมืองปวช.
4นาย อนิวรรต จุ้ยมาลัยปวช.
5นางสาว สุพัตรา เอมโอษฐ์ปวช.
6นางสาว สุภัตตา ขำสุวรรณ์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีกา่รปลูกพืชเศรษฐกิจหลายประเภท เช่น มะพร้าว กล้วย อ้อย มะม่วง สัปประรด แต่มักจะประสบปัญหาต่างๆ เช่น ราคาตกต่ำ ต้นทุนในการผลิตสูง ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา จึงเป็นปัญหาต่างๆ ที่ตามมาในปัจจุบันนี้จากปัญหาเหล่านี้ นักเรียนนักศึกษาจึงได้คิดค้นข้าวเกรียบมะพร้าวนี้ขึ้นมาเพื่่อลดปัญหาเหล่านี้ขึ้นเพื่อพัฒนาสินค้าให้มีความต้องการของตลาด และเป็นที่นิยม เพราะข้าวเกรียบมะพร้าวเป็นอาหารที่รับประทานง่าย มีกรรมวิธีทำไม่ยุ่งยาก และมีประโยชน์ของมะพร้าวและนำ้มะพร้าวที่มีส่วนผสมอยู่ในสินค้าชนิดนี้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เป็นอาหารที่ใช่วัตถุดิบจากธรรมชาติและจากท้องถิ่น
2.เป็นอาหารทานเล่นเวลาอยู่กับครอบครัว
3.หอม กลิ่นมะพร้าว ซึ่งได้จากธรรมชาติ
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารว่าง ผลิตจากวัตุดิบจากธรรมชาติ ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี
ได้แก่มะพร้าวมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกายอย่างครบถ้วน