Intelligent measure

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

โครงการเรื่อง Intelligent measure เป็นการศึกษาและพัฒนาการ โรงเพาะแปลผักขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดแรงงานคน ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงาน และศึกษาเกี่ยวกับ Arduino ESP 32 WI-FI จากการดำเนินโคงการ Intelligent measure ได้สำเร็จและใช้งานได้จริง จากการทดสอบประสิทธิภาพของโครงการที่สร้างขึ้นปรากฎว่าสามารถควบคุมการทำงานและสั่งการผ่านระบบ WI-FI ได้จริง นับว่าเป็นการส่งเสริมหรือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี IOT (Internet of Things)อีกทางหนึ่ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

Intelligent measure ใช้การควบคุม สั่งการ โดยเป็นการทำแบบจำลองแปลงผักขนาดเล็ก โดยผ่านระบบ WI-FI สั่งผลไปยังบอร์ด์ Arduino ESP 32 WI-FI
1. ความสะดวกสะบายในการทำงาน
2. ลดรายจ่ายในการจ้างงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรพล คงเมืองอุตสาหกรรม
2นาย นนทัชกร พรรัตน์อุตสาหกรรม
3นางสาว ยุพเรศ อุดมโภชน์สามัญ
4นางสาว นุชนารถ ปลอดห่วงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ธนสุกาญจน์ วัฒนะภูติสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพงษ์ มะลิทองปวส.
2นาย วุฒิภัทร ทับทิมทองปวส.