แผ่นฝ้าสะท้อนความร้อน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรดร ทิพย์ศรีสามัญ
2นางสาว เนตรนภา ศรีผลสามัญ
3นาย สัญญา บุราสามัญ
4นางสาว อดิศรา หาญสุจริรตกุลสามัญ
5นาย วิชาญ ยอดน้ำคำสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐนิชา คำภาปวช.
2นางสาว ขนิษฐา ทองศิลป์ปวช.
3นางสาว ฐิติชญา นำไทยปวช.
4นาย กฤษณพงศ์ วิโรจน์ปวช.
5นาย วิชญะ ชาญเดชปวช.
6นาย จีรภัทร สุขเข็มปวช.
7นาย ณัฐฐ์เดช บุญพรมปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

กล่อง UHT เป็นบรรจุภัณฑ์เหลือใช้จากการใช้งาน ในที่นี้คือการดื่ม ซึ่งในทุกๆวันมีจำนวนหลายกล่องเป็นจำนวนมาก จึงมีการนำมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ได้โครงการนี้จึงได้ศึกษากรรมวิธีการสร้างฝ้าเพดานจากกล่อง UHT ทำให้ผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของ กล่องUHTโดยการนำกล่องUHTมาเย็บติดกันเพื่อนำไปใช้แทนฝ้าเพดานเพื่อสะท้อนความร้อนไม่ให้ความร้อนลงสู่บ้านโดยตรงและผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งจะสามารถนำผลงานชิ้นนี้ไปผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยลดการสะท้อนความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน
ช่วยลดความร้อนของตัวอาคาร จำหน่ายได้ เป็นส่วนหนึ่งในการลดประมาณขยะและภาวะโลกร้อน