เก้าอี้รักษ์โลก

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันความนิยมในการใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่มมีเป็น จ้านวนมาก เนื่องจากสะดวกในการใช้งาน หาง่ายและมีราคาถูก ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะท้าให้เกิดขยะมูลฝอยพลาสติก ซึ่งเป็น สาเหตุประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพ อนามัย ขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของประชากร นับเป็นปัญหาที่ส้าคัญของชุมชนซึ่งต้องได้รับการแก้ไข การก้าจัดขยะโดยการเอาไปเผา ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้เกิดมลพิษ เกิดแก๊สภาวะเรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อน การก้าจัดอีกทางหนึ่ง คือ การนำขยะไปฝัง แต่ต้องเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยลดปริมาณขยะจากท้องถิ่นได้
สามารถลดขยะได้ส่วนหนึ่ง ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรดร ทิพย์ศรีสามัญ
2นางสาว เนตรนภา ศรีผลสามัญ
3นาย สัญญา บุราสามัญ
4นางสาว อดิศรา หาญสุจริรตกุลสามัญ
5นาย วิชาญ ยอดน้ำคำสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัญญาพา จันทร์วรจักรปวช.
2นางสาว ผกามาส นาดีปวช.
3นางสาว วันดี พุ่มชะเอมปวช.
4นางสาว ดวงพร เชษฐเผ่าพันธ์ปวช.
5นาย มินทดา ขันบุญปวช.
6นาย พรพิทักษ์ ใสส่องปวช.
7นาย ประกาศิต สุมาลัยปวช.
8นาย สุรศักดิ์ ฤทธิ์น้อยปวช.
9นาย ธนภัทร เฉลิมฤกษ์ปวช.