ตู้นึ่งไอน้ำประหยัดพลังงานแบบแบ่งชั้นระบบอุ่นน้ำป้อน

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ตู้นึ่งไอน้ำประหยัดพลังงานแบบแบ่งชั้นระบบอุ่นน้ำป้อน แบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นบน 6 ถาด ชั้นล่าง 8 ถาด ผนังตู้มีการหุ้มฉนวนกันความร้อนลดการสูญเสียความร้อนผ่านผนัง ประตูเป็นกระจกใส่ มีเกจวัดความดันและเกจวัดอุณหภูมิ ท่อระบายความดัน ติดตั้งวาล์วนิรภัย เพื่อช่วยระบายความดัน ควบคุมการทำงานโดยวาล์วเปิด-ปิด เพื่อช่วยลดความดันของไอน้ำผ่านชุดควบแน่นให้กลายเป็นหยดน้ำ ท่อระบายสามารถใส่น้ำเพื่อระบายความร้อนของไอน้ำ ผลการหาประสิทธิภาพ พบว่า ตู้นึ่งไอน้ำประหยัดพลังงานแบบแบ่งชั้นระบบอุ่นน้ำป้อน ควบคุมโดยวาล์วเปิด – ปิดลดความดันของไอน้ำผ่านชุดควบแน่นให้กลายเป็นหยดน้ำเพื่อนำมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง ในส่วนของการออกแบบท่อระบายความร้อนไอน้ำจะออกแบบให้สามารถใส่น้ำเพื่อระบายความร้อนของไอน้ำ ทำให้ไอน้ำก่อตัวเป็นหยดน้ำไหลกลับไปยังตู้นึ่งได้เมื่อเกิดการควบแน่น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประสิทธิภาพของตู้นึ่งไอน้ำประหยัดพลังงานแบบแบ่งชั้นระบบอุ่นน้ำป้อน พบว่า จากการทดลองนึ่งข้าวด้วยตู้นึ่งไอน้ำประหยัดพลังงานแบบแบ่งชั้นระบบอุ่นน้ำป้อน ในปริมาณข้าว 14 กิโลกรัม ใช้เวลานึ่ง 30 นาที ใช้ปริมาณแก๊ส 100 กรัม และมีประสิทธิภาพ 100%
1) ผู้ประกอบการรับจ้างทำอาหารในงานพิธีต่างๆ สามารถลดต้นทุนในการทำอาหาร (ประหยัดเชื้อเพลิง) ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพ
2) ผู้ประกอบการลดระยะเวลาในการทำอาหาร สามารถเพิ่มกำลังการผลิตจากการใช้ตู้นึ่งไอน้ำประหยัดพลังงานแบบแบ่งชั้นระบบอุ่นน้ำป้อน ได้
3) เพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิระพงศ์ อ่อนหนูอุตสาหกรรม
2นาย ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณอุตสาหกรรม
3นาย เกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์อุตสาหกรรม
4นาย ชูแมน เผือกเดชอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีระพงศ์ กุลฤทธิ์ปวช.
2นาย จอมเทพ ขุนจิตดำริห์ปวส.
3นาย ภาณุพงศ์ เสวกจันทร์ปวส.