เครื่องตรวจวัดและกำจัดฝุ่นควัน PM 2.5 อัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์อุตสาหกรรม
2นาง ธัญนันท์ ชัยศรอุตสาหกรรม
3นาย เฉลิมศักดิ์ ตันติเจริญวิวัฒน์อุตสาหกรรม
4นาย ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณอุตสาหกรรม
5นาย ภูดินันท์ รอดเกิดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุรยศ อุดมวิทยาไกรปวส.
2นาย รัตนวีร์ ลิมปพยอมปวส.
3นาย ภาสกร สุขอนุเคราะห์ปวส.
4นาย ภูริณัฐ จันทบูรณ์ปวส.
5นาย พงศ์เทพ ชัยศรีปวส.
6นาย ธีระศักดิ์ ยอดโรจน์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เครื่องตรวจวัดและกำจัดฝุ่นควัน PM 2.5 อัตโนมัติ โดยการออกแบบนวัตกรรมเป็น 3 ชุดประกอบด้วย 1)ชุดอุปกรณ์เซนเซอร์วัดค่าปริมาณฝุ่นควันในอากาศ 2) ชุดพ่นละอองน้ำอัตโนมัติ และ 3) หอฟอกอากาศในการกรองฝุ่น โดยเมื่อเซนเซอร์ตรวจจับปริมาณฝุ่นควันและทำการส่งค่าให้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ประมวลผล และส่งค่าไปควบคุมความเร็วของมอเตอร์ในการเป่าละอองน้ำ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ได้เครื่องตรวจวัดและกำจัดฝุ่นควัน PM 2.5 อัตโนมัติสำหรับตรวจวัดปริมาณฝุ่นควันในอากาศและรายงานเรียล์ไทม์
2. สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์และจดสิทธิบัตร
แก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5