จักรยานตัดหญ้า

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เนื้องจากเครื่องตัดหญ้าสมัยใหม่ต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนในการตัดหญ้า มีการเสียค่าน้ำมัน และ ทำให้ลดโลกร้อน จึงคิดค้นจักรยานตัดหญ้าเพื่อประหยัดพลังงาน และเป็นการออกกำลังกายไปในตัวเวลาตัดหญ้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นจักรยานปั่น ขับเคลื่อนโดยล้อหลังเป็นตัวส่งกำลัง ล้อหน้าจะเป็นอุปกรณที่ใช้สำหรับตัดหญ้า
ใช้ตัดหญ้าและออกกำลังกาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อำนาจ เกตุแก้วอุตสาหกรรม
2นาย วสันติ์ ไล้ปิตาอุตสาหกรรม
3นาย พิทักษ์ จันทร์อุทัยอุตสาหกรรม
4นาย ทวีศักดิ์ คี้สุคนธ์อุตสาหกรรม
5นาย กิตติศักดิ์ เศาจพันธ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชานน พรหมชนะปวช.
2นาย ณัฐพล ขจรไพศาลปวช.
3นาย ทวีสิทธิ์ นาคอ้นปวช.
4นาย น้ำใส คงนานดีปวช.