ชุดอุปกรณ์กายภาพบำบัดสำหรับฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ครึ่งซีก

วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง และสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ช่วยฟื้นฟูการทำงานของระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและระบบไหลเวียนเลือด ป้องกันความพิการของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ไม่ให้เกิดเพิ่มขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยอัมพฤกษ์มีการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขตามอัตภาพ และเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติผู้ป่วยและนักกายภาพบำบัด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ได้ชิ้นงานใหม่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ครึ่งซีกและสะดวกในการใช้งานด้วยตัวของผู้ป่วยเองได้ เป็นทางเลือกที่ดีแก่ผู้ผู้ดูแลและตัวของผู้ป่วยเองที่จะสามารถทำกายภาพบำบัดโดยไม่ต้องพึ่งพาญาติหรือผู้ดูแล ทั้งนี้ชิ้นงานได้ผ่านกระบวนการผลิตและองค์ประกอบที่ปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีก
1.ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งญาติหรือผู้ดูแลได้
2.ได้เครื่องกายภาพบำบัดในรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการเครื่องกายภาพบำบัดที่ทันสมัย
3.สามารถนำเครื่องกายภาพบำบัดไปใช้กับผุ้ป่วยอัมพฤกษ์ครึ่งซีก
4.เป็นทางเลือกให้กับบุคคลที่ต้องการดูแลรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อาทร รอดขวัญอุตสาหกรรม
2นาย วีรยุทธ บุตรมาตาอุตสาหกรรม
3นาง อุไรวรรณ รอดขวัญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย เจษตฎา ยะหวาอุตสาหกรรม
5นาย เอกพงศ์ แย้มยิ่งอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฮาริส กะสิรักษ์ปวช.
2นาย ณัฐวุฒิ สุดชฏาปวช.
3นาย ณัฐพงศ์ คนเรียนปวช.
4นาย อนนท์ ท่องเที่ยวปวช.
5นาย นำชัย สุขพัฒนศรีกุลปวช.
6นาย ชัยยัณท์ โฉมทองปวช.
7นางสาว เสาวภา พยายามปวช.
8นางสาว ทักษิณา เวลาดีปวช.
9นางสาว ฐิติชญา ดำนิลปวช.
10นางสาว จีรวรรณ ด้วงแก้วปวช.