พลังงานทดแทนจากเตารีด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง บวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์อุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. ธีรวัฒน์ เงินแท่งอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. นฤพนธ์ ใหญ่ยงค์อุตสาหกรรม
4นาย ธนันท์รัฐ ทิมแท้อุตสาหกรรม
5นางสาว กัลยา ผากาเกตุสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปฏิพัทธ์ ศิลปีปวช.
2นาย ณัฐดนัย โกณฑาปวช.
3นาย ปริญญา อภิมรชัยกุลปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง พลังงานทดแทนจากเตารีด ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างพลังงานทดแทน 2. เพื่อเปลี่ยนพลังงานความร้อนที่สูญเสียนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. เพื่อลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า ในการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลการทดสอบหาระยะเวลาที่มีผลต่อประสิทธิภาพของของสิ่งประดิษฐ์พลังงานทดแทนจากเตารีด พลังงานแบตเตอรี่ 0-100 % ในระยะเวลาที่เปิดเตารีดเบอร์ 4 ใช้เวลา 330.19 นาที 2. ผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจการใช้สิ่งประดิษฐ์พลังงานทดแทนจากเตารีด มีค่าเฉลี่ยรวม x ̅ = 4.48 สรุปได้ว่า พลังงานทดแทนจากเตารีด ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถประหยัดไฟฟ้า พร้อมเปลี่ยนพลังงานความร้อนที่สูญเสียนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความต้องการที่จะนำไปใช้งานมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เตารีดผลิตพลังงานทดแทนใช้ได้จริง และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
1. สามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนได้
2. ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า ในการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์