ชุดฝึกสมาธิเสริมทักษะงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จตุรงค์ บุญศรีภูมิอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชัยณรงค์ วรรณพฤกษ์ปวส.
2นาย อัมรินทร์ พันธะปวส.
3นาย ธนากร วาปีปวส.
4นาย พิพัฒน์พงศ์ พูลถินปวส.
5นาย ณรงค์ศักดิ์ โพธิสดปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

-เนื่องจากการเรียนการสอนหรือการฝึกเชื่อมโลหะ ซึ่งจะมีความร้อนจากโลหะงานเชื่อม และต้องใช้ทักษะ ความขยันหมั่นเพียร การมีสมาธิ เพื่อให้เกิดความชำนาญ ซึ่งต้องใช้วัสดุฝึกจำนวนมาก ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานและวัสดุฝึก อีกทั้งผู้เรียนไม่สนใจ เกิดการท้อแท้ และเลิกสนใจไปในที่สุด จึงทำให้ตลาดแรงงานขาดแคลนช่างเชื่อมโลหะ -ดังนั้นแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จึงเห็นความสำคัญของปัญหา จึงหาวิธีทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียน การสอนให้ดีขึ้น โดยใช้ชุดฝึกสมาธิ และชิ้นงานจำลองในการเชื่อมเสมือนจริง ทำให้ผู้ฝึกมีความสนใจมากขึ้น มีการฝึกเริ่มต้นมากขึ้น ทำให้สนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น และยังลดการเกิดปัญหาเรื่องความร้อนและการสิ้นเปลืองวัสดุฝึก เพื่อเป็นการประหยัดและเป็นการบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-การดำเนินการสร้างครั้งนี้เป็นการสร้างเครื่องต้นแบบในการเริ่มต้นการฝึกเชื่อมเบื้องต้น ก่อนการเชื่อมชิ้นงานจริง สามารถลดต้นทุนวัสดุฝึกที่มีราคาแพงลงได้ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดปัญหาเรื่องความร้อน และมีสมาธิในการฝึกเชื่อมเบื้องต้น ผู้ฝึกมีความสนใจมากขึ้น และสามารถฝึกฝนให้ชำนาญได้บ่อยครั้งขึ้น
1. เพื่อยกระดับคุณภาพในการเรียน การสอน สำหรับการเริ่มต้นการฝึกเชื่อมก่อนการเชื่อมชิ้นงานจริง
2. สามารถลดต้นทุนวัสดุฝึกที่มีราคาแพง และประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการฝึกเชื่อมได้
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจฝึก และมีสมาธิสามารถในการฝึกฝนให้ชำนาญบ่อยครั้งได้
4. ยกระดับปริมาณผู้ที่จบการศึกษา ในสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะให้มีจำนวนเพียงพอต่อตลาดแรงงาน