บ้านโคมไฟหลากสี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ธนัชญา อ่อนเหลือพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง วรภร นวนทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อนุธิดา ขาวสังข์ปวช.
2นางสาว ณัฐธิดา ทองเพิ่มปวช.
3นางสาว พัชราภรณ์ ใจบุญปวช.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

โครงงานการประดิษฐ์ไม้ไอติมเป็นโครงงานที่คิดค้นเพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบและวางแผนการทำไม้ไอติมให้เกิดประโยชน์สามารถบอกขั้นตอนการประดิษฐ์ไม้ไอติมสารพัดประโยชน์นำเศษวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์รู้จักการทำงนร่วมกับผู้อื่นและมีความสามัคคีในหมู่คณะเรียนรู้ตามความสนใจและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของโครงงานสิ่งนี้ขึ้นจะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์เป็นการเรียนรู้และนำมาสู่การเรียนรู้ในชีวิตประจำวันได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยให้แสงสว่างและความสวยงาม
ประโยชน์คาดว่าที่จะได้รับ
1. ทำให้มีแสงสว่างสวยงาม
2. ประดับตกแต่งบ้านให้สวยงาม
3. นำมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน
4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
5. สามารถนำมาสร้างรายได้ให้กับตนเอง