เสาน้ำเกลือปรับระดับตามอิริยาบถพร้อมระบบเตือนน้ำเกลือหมด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤติน เสือนาคอุตสาหกรรม
2นาย สุพจน์ กุลวานิชไชยนันท์อุตสาหกรรม
3นางสาว นันท์กมล ศรณรินทร์อุตสาหกรรม
4นาย นพดล มัธยัสถ์อุตสาหกรรม
5นาย เชษฐดนัย คล้ายสิงห์โตอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิสิทธิ์ ไกรลาศปวส.
2นาย ศุภวัฒน์ รัตนบุรีปวส.
3นาย พุฒินาท นิลวิเชียรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

จากการศึกษาปัญหาเมื่อน้ำเกลือหมดเกิดจากไม่มีการเตือนจึงได้คิดค้นระบบเตือนน้ำเกลือใกล้หมดขึ้นมาโดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เชื่อมต่อกับสัญญาณไวไฟของโรงพยาบาลเพื่อส่งข้อมูลระดับน้ำเกลือของผู้ป่วยแต่ละเตียง ไปยังห้องของเจ้าหน้าที่พยาบาลที่สามารถแสดงผลทางหน้าจอของคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของพยาบาล เพื่อให้ทราบถึงระดับน้ำเกลือของแต่ละเตียง ทำให้เจ้าหน้าที่พยาบาลสามารถทราบและเปลี่ยนน้ำเกลือก่อนที่จะหมดได้อย่างแม่นยำจากการออกแบบและสร้างเสาน้ำเกลือปรับระดับตามอิริยาบถพร้อมระบบเตือนน้ำเกลือหมด สามารถทดสอบการทำงานของระดับเสาน้ำเกลือตมระดับความสูงของผู้ป่วยได้ 3 ระดับ คือ ระดับของ ท่านอน ท่านั่ง ท่ายืน และการลดระดับความสูงอัตโนมัติเมื่อเจอวัตถุกีดขวาง โดยการกดปุ่มที่เสาน้ำเกลือ และผ่านสมาร์ทโฟนด้วยระบบการส่งสัญญาณแบบบลูทูธ และทดสอบการทำงานส่งสัญญาณระดับของน้ำเกลือจากเซนเซอร์ผ่านไวไฟ ไปแสดงผลที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 เพื่อออกแบบและสร้างเสาน้ำเกลือปรับระดับตามอิริยาบถของผู้ป่วยแบบกึ่งอัตโนมัติ
2. เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน และลดปัญหาการปรับระดับเสาน้ำเกลือที่ยุ่งยาก
3.เพื่อให้พยาบาลได้รับรู้ถึงระดับน้ำเกลือของผู้ป่วยได้เร็วขึ้น
1. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความสะดวกสบายในการรักษามากยิ่งขึ้น
2 เพื่อให้ผู้ป่วยไม่มีการอักเสบของหลอดเลือดดำส่วนปลาย
3 เพิ่มการดูแลที่ทั่วถึงและลดภาระงานพยาบาลโดยมีระบบเตือนน้ำเกลือใกล้เพื่อช่วยให้พยาบาลสามารถทราบถึงระดับน้ำเกลือของแต่ละเตียง ทำให้เจ้าหน้าที่พยาบาลสามารถทราบและเปลี่ยนน้ำเกลือก่อนที่จะหมดได้อย่างแม่นยำ