เครื่องเตือนอุทกภัยกึ่งอัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาอุทกภัยมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์เป็นจำนวนมาก จึงต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการลดความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วม เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย ผู้จัดทำจึงได้คิดค้นเครื่องเตือนอุทกภัยกึ่งอัตโนมัติขึ้นมาซึ่งขั้นตอนแรกผู้จัดทำได้ออกแบบมาให้ใช้เตือนเมื่อมีน้ำเริ่มท่วมสูง แต่เพื่อความปลอดภัยผู้จัดทำจึงสร้างระบบตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้ารั่วไหลภายในบ้านและเมื่อมีการตัดไฟฟ้าภายในบ้านจะทำให้ไฟฉุกเฉินทำงาน โครงงานที่จัดทำนี้จะทำให้ผู้ใช้งานเครื่องเตือนอุทกภัยกึ่งอัตโนมัติรู้ตัวเมื่อมีน้ำท่วมสูง จะทำให้ผู้ใช้งานอพยพตนเองและทรัพย์สินมีค่าไปยังในสถานที่ที่ปลอดภัยได้ก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมในระดับที่เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สร้างและออกแบบเครื่องเตือนอุทกภัยกึ่งอัตโนมัติ
2.หาระดับความสูงของน้ำที่เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
3.หาระดับความไกลของเสียงที่ส่งสัญญาณจากไซเรน
4.หาประสิทธิภาพของเครื่องเตือนอุทกภัยกึ่งอัตโนมัติ
5.ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อเครื่องเตือนอุทกภัยกึ่งอัตโนมัติ
1 ทำให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น เมื่อเกิดน้ำท่วม
2 ทำให้ไม่มีอันตรายจากไฟฟ้ารั่วเมื่อเกิดน้ำท่วม
3 สามารถเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยได้ตลอดเวลา
4 สามารถนำไปต่อยอดใช้กับการเตือนอุทกภัยได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤติน เสือนาคอุตสาหกรรม
2นางสาว นันท์กมล ศรณรินทร์อุตสาหกรรม
3นาย เชษฐดนัย คล้ายสิงห์โตอุตสาหกรรม
4นาย นพดล มัธยัสถ์อุตสาหกรรม
5นาย สุพจน์ กุลวานิชไชยนันท์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย บรรณสรณ์ สมทบปวส.
2นาย ทวีศักดิ์ กองเพชรปวส.
3นาย ชนะเกียรติ ปานสุวรรณปวส.