ชุดแสดงสถานะแผ่นกรองฝุ่นละอองหน้ากากพ่นสี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พิมลณัฎฐ์ ดอกสันเทียะอุตสาหกรรม
2นาย อภิชา ไชยสุรักษาอุตสาหกรรม
3นาย ณัฏฐพงศ์ ทิพย์อักษรอุตสาหกรรม
4นาย ณัฏฐชัย คุณุกุลเดชอุตสาหกรรม
5นาย กฤษฏา ฉัตรเทอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุชามาศ อาจขำปวส.
2นางสาว แพรวนภา นาเมืองปวส.
3นาย อรรถพล มุระพันธ์ปวส.
4นางสาว สุภิญญา ช้างอุปถัมภ์ปวส.
5นาย วายุ คำหวานปวส.
6นาย อนิรุจ ศิริมาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อออกแบบชุดแสดงสถานะแผ่นกรองฝุ่นละอองหน้ากากพ่นสี เพื่อลดปัญหาสารเคมี และฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย ในลักษณะของงานพ่นสี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดรูปแบบการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน สำหรับช่างทำสีรถยนต์ โรงปูน เป็นต้น สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามวัตถุประสงค์สามารถใช้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อแจ้งเตือนเมื่อแผ่นกรองฝุ่นละอองอุดตัน ใช้เซนเซอร์เป็นตัววัดฝุ่นละอองในแผ่นกรองฝุ่นละออง ส่งไปยังตัวประเมินผลเพื่อแจ้งเตือนเมื่อแผ่นกรองฝุ่นละอองตัน
1. ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพและแจ้งเตือนเมื่อมีฝุ่นละอองและสารเคมีเต็มแผ่นกรองฝุ่นละออง
2. ลดปัญหาโรคภัยที่เกิดจากฝุ่นละอองและสารเคมีในระยะยาว
3. เป็นการพัฒนานวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น