อุปกรณ์เติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สัจกร ทองมีเพชรอุตสาหกรรม
2นาย สุริยา กันลือนามอุตสาหกรรม
3นาย ณรงค์ แก้วกาฬสินธุอุตสาหกรรม
4นางสาว ดวงพร ปานเจริญสามัญ
5นาย นันทวุฒิ เนียมมีศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภัคพล หลีหมัดปวช.
2นาย ไรวินท์ จุลเด็นปวช.
3นางสาว จริยา คิดการเหมาะปวช.
4นาย ชัยณรงค์ ศรีชัยชนะปวช.
5นาย สหรัฐ นุ่มนวลปวช.
6นางสาว ฉัตรชฎา ศรีโสภิตปวช.
7นาย เมธัส สุวรรณปวช.
8นาย ชาญศักดิ์ ชูชื่นปวส.
9นาย มงคล นิคมวันปวส.
10นางสาว เสาวลักษณ์ มีธรรมปวส.

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยพบว่าอุปกรณ์เติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อคุณภาพของอุปกรณ์เติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพในการทำงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยภาพรวมเฉลี่ยอุปกรณ์เติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ที่เติมการทำงานของวาล์ว เปิด-ปิด/น้ำกลั่น ประสิทธิภาพรวมเฉลี่ย 100 % เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์เติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ มีส่วนประกอบ 3 ส่วน หลักๆ ดังนี้ ส่วนที่ 1 ชุดข้อต่อสำหรับสวมกระป๋องน้ำกลั่น ส่วนที่ 2 ชุดวาล์วเปิด-ปิด น้ำกลั่น และท่อระบายอากาศ ส่วนที่ 3 ชุดข้อต่อสำหรับสวมช่องเติมน้ำกลั่นลงแบบตเตอรี่
อุปกรณ์เติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นไปตามสมมติฐานผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์เติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ที่สร้างขึ้นสามรถประหยัดเวลาในการทำงาน ไม่เกิดการเลอะของน้ำกลั่นได้เป็นอย่างดี จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ช่างซ่อมบำรุง ในศูนย์บริการซ่อมรถทั่วไป