แผ่นฉนวนกันความร้อนทนไฟจากผักตบชวาผสมฟางข้าวและขี้เถ้าแกลบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชาญชัย แฮวอูอุตสาหกรรม
2นางสาว เสาร์วดี คชสวัสดิ์สามัญ
3นางสาว จีราวรรณ พรมกำเนิดสามัญ
4นางสาว บังอร ดำด้วงโรมสามัญ
5นางสาว ศิริรัตน์ พรหมรัตน์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรภัทร ล่องเลี่ยมปวช.
2นาย ภัทรพล เพ็งบุญปวช.
3นาย ศักดิ์พิพัฒน์ ทองศรีปวช.
4นาย ศุภวิชญ์ ทับกระแดะปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

แผ่นฉนวนกันความร้อนและทนไฟผสมผักตบชวาผสมฟางข้าวและขี้เถ้าแกลบ เพื่อผลการศึกษาทดลองพบว่า1) แผ่น ฉนวนกันความร้อนและทนไฟผสมผักตบชวาผสมฟางข้าวและขี้เถ้าแกลบที่มีผลต่อความต้านทานต่อการลามไฟของ แผ่นฉนวนความร้อนทนไฟ พบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการชะลอการลามไฟ ได้ดีที่สุด คืออัตราส่วนที่ 2 คือ45:45:10ไม่เกิดการลามไฟ 2)การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของเถ้าแกลบที่มีผลต่อการลามไฟพบว่าระยะเวลาการ เผาไหม้ของฉนวนกันความร้อนทนไฟ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณของขี้เถ้าแกลบต่อปริมาณของขี้เถ้าแกลบ 3)การศึกษาการยุบตัวของแผ่นฉนวนความร้อนทนไฟ พบว่า เปอร์เซ็นต์การยุบตัวไม่เกิดการแตกหรือไม่มีจุดวิบัติอาจ เป็นเพราะว่าผิวของแผ่นวัสดุมีความมีความยืดหยุ่น จึงไม่เกิดจุดแตก4) ผลการทดสอบ พบว่าอุณหภูมิภายในกล่อง ทดสอบที่มีแผ่นฉนวนกันร้อนทนไฟอยู่มีอุณหภูมิต่ำกว่าภายนอกกล่องทดสอบ 5) การทดสอบการพองตัวตามความ หนาของแผ่นฉนวนกันความร้อนทนไฟ มีความหนาของชิ้นงานก่อนแช่น้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12 mm ชิ้นงานมีลักษณะ การพองตัวเล็กน้อยมีความคงทนการพองตัวทางความหนา หลังแช่เท่ากับ 12.71 mm

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

นำวัชพืช และวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรมาพัฒนาเป็นแผ่นฉนวนความร้อนทนไฟ
1. ได้แผ่นฉนวนความร้อนทนไฟ ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงและไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้
2. แผ่นฉนวนความร้อนทนไฟ สามารถทนต่อการลามไฟ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. ได้นำวัชพืช และวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรมาพัฒนาเป็นแผ่นฉนวนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน