หมวกนักดับเพลิงอัจฉริยะ (Genius firefighter hat)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุธิกา ศรีทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อานนท์ โสหิ้นพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ชินาธิป ศรีสุขใสพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ปุณญิศา ศรีสุขใสพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย คริสมาส เหล็นเพ็ชรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริวรรณ คชสิทธิ์ปวช.
2นางสาว อภิสรา ปานชูปวช.
3นางสาว สุรีรัตน์ แซ่ฮ่อปวช.
4นาย สราวุฒิ สายวารีปวช.
5นางสาว สุกัญญา พันหญ้าปวช.
6นางสาว สุชาดา สังคำปวช.

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2532-2562 หรือกว่า 30 ปีมานี้ ประเทศไทยมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นมากกว่า 58,000 ครั้ง ตกเฉลี่ยปีละ 2,000 ครั้ง อันตรายของนักดับเพลิง ได้แก่ 1. การสื่อสาร 2. มลพิษ หรือมลภาวะ ที่เกิดจากการเผาไหม้ ผู้วิจัยจึงเกิดความคิดในการการพัฒนา หมวกนักดับเพลิงอัจฉริยะ (Genius firefighter hat) สามารถลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักดับเพลิงขณะปฏิบัติงาน ด้วยหลักการทำงาน 2 ระบบ คือระบบเตือนภัยและระบบขอความช่วยเหลือ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ หมวกนักดับเพลิงอัจฉริยะ (Genius firefighter hat) ด้านหน้า ประกอบด้วย แว่นตาชนิดใสพร้อมสายรัด เซ็นเซอร์วัดแก็ส ไฟฉาย USB ด้านข้าง ประกอบด้วย บอร์ด KidBright ฝังการทำงาน ด้านหลัง ประกอบด้วย แบตเตอรี่ สำรองไฟ
คุณสมบัติ หมวกนักดับเพลิงอัจฉริยะ (Genius firefighter hat) ประกอบด้วยหลักการทำงาน 2 ระบบ
1. ระบบเตือนภัย สามารถส่งเสียงเตือนเมื่อมีความร้อนเกิน 50 องศา สามารถส่งเสียงเตือนเมื่อพบแก็สอันตรายต่อชีวิต(LPG, i-butane, propane, methane ,alcohol, Hydrogen) สามารถเปิดไฟอัตโนมัติเมื่ออยู่ในที่มืด
2. ระบบขอความช่วยเหลือ ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ผ่านโปรแกรม Line บนโทรศัพท์มือถือ สามารถส่งสัญญาณไฟกระพริบ
ประโยชน์ ประกอบด้วย 1. เพื่อลดหรือป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักดับเพลิงขณะปฏิบัติงาน ด้วยหลักการทำงาน 2 ระบบ คือระบบป้องกันและระบบเตือนภัย 2. สนับสนุนการสร้าง วิจัย และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประยุกต์การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน