เครื่องเตือนภัยระดับน้ำขังบริเวณจุดกลับรถใต้สะพาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บุรณิส ดำใหม่อุตสาหกรรม
2นาย วรวุฒิ ตั้งนรกุลอุตสาหกรรม
3นาย สิทธิพงษ์ จีนหมั้นอุตสาหกรรม
4นาย สุธีร์ ก่อบุญขวัญอุตสาหกรรม
5นาย จักรรัตน จักรานนท์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภัทรพล ชูณรงค์ปวช.
2นาย ทักษิณ เอียดเฉลิมปวช.
3นาย ธีรภัทร ส่งทองปวช.
4นาย อภิสิทธิ์ ทองเสนปวช.
5นาย ธีรนันท์ ราชรักษ์ปวช.
6นาย อัฐชัยพงษ์ ศรีประเสริฐปวช.
7นาย ธนศักดิ์ เชื้อสมบูรณ์ปวช.
8นาย ภูริกรณ์ ทองย้อยปวช.
9นาย วีรภัทร ชาติรักษาปวส.
10นาย ณัฐนันท์ ธรรมาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เครื่องเตือนภัยระดับน้ำขังบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานสามารถประหยัดพลังงานโดยใช้ระบบโซล่าเซลล์ในการผลิต กระแสไฟฟ้าซึ่งสามารถวัดระดับน้ำขังบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานได้ในระยะ 0-200 เซนติเมตร เพื่อแสดงผลมายังป้าย สัญลักษณ์ที่ติดตั้งบริเวณคอสะพานและแจ้งเตือนผ่านไลน์แอพพลิเคชั่นเพื่อเตือนภัยผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งผู้ดูแลสามารถ ตรวจสอบและควบคุมระบบผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ได้โดยผลการประเมินคุณภาพพบว่า มีค่าเฉลี่ยคุณภาพอยู่ ในระดับมากที่สุดผลการหาประสิทธิภาพความถูกต้องแม่นยำที่95%การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้พบว่ากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน มีความพึงพอใจในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แก้ไขปัญหารถติด และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ณ จุดกลับรถใต้สะพาน
ได้เครื่องเตือนภัยระดับน้ำขังบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานที่ช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น