คุกกี้สิงคโปร์มันสำปะหลัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภวัต พฤกษารักษ์คหกรรม
2นางสาว สุพรพรรณ อาจคิดการสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภวิชญ์ สุนันท์ชัยปวส.
2นางสาว จิณพัฒน์ สอนวรรณปวส.

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

มันสำปะหลัง ผลการศึกษามีดังนี้ อุณหภูมิและระยะเวลาในการตากและอบมันสำปะหลัง จำนวน 4 ระยะ พบว่า อุณหภูมิและระยะเวลาในการตากและอบมันสำปะหลังที่ดีที่สุดคือ ระยะเวลาในการตากมันสำปะหลังที่ดีที่สุดคือ 24 ชั่วโมง และระยะเวลาในการอบที่ดีที่สุดคือ 35 นาที อบในอุณหภูมิ 250 ºc มันสำปะหลังที่ผ่านการตากและอบ มันสำปะหลังจะมีลักษณะสีน้ำตาลอ่อนๆ ปริมาณมันสำปะหลังที่บดเสร็จ ได้ 220 กรัม การทดสอบทางประสาทสัมผัส Hedonic scale test ประกอบด้วย 9 scale พบว่า ด้านการยอมรับคุณลักษณะโดยรวมมีค่าสูงสุดคือ 86.7 ชอบมาก ด้านลักษณะทั่วไป คือ 83.3 ชอบมาก ด้านสี คือ 53.3 ชอบเล็กน้อย ด้านเนื้อสัมผัส คือ 50 เฉยๆ ด้านรสชาติ คือ 43.3 ไม่ชอบเล็กน้อย ด้านกลิ่นมีค่าน้อยที่สุดคือ 40 ไม่ชอบเล็กน้อย และ ด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจในระดับมาก จำนวน 4 รายข้อ โดยความพึงพอใจอันดับ 1 คือ ด้านการยอมรับคุณลักษณะโดยรวม ค่าเฉลี่ย () = 8.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.83 ด้านลักษณะทั่วไป ค่าเฉลี่ย () = 6.96 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.41 ด้านสี ค่าเฉลี่ย () = 6.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.81 ด้านเนื้อสัมผัส ค่าเฉลี่ย () = 6.6 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.67 ด้านรสชาติ ค่าเฉลี่ย () = 7.3 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.83 ด้านกลิ่นน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย () = 6.93 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.94

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จุดประสงค์ของโครงการคุกกี้สิงคโปร์มันสำปะหลังมีดังนี้ 1.เพื่อศึกษาวิธีการแปรรูปมันสำปะหลังผง 2.เพื่อศึกษาปริมาณมันสำปะหลังผงที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์คุกกี้สิงคโปร์ 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์คุกกี้สิงคโปร์
การดัดแปลงวัตถุให้มีมูลค่า